Gba Majay Bma

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Gba Majay Bma
Image illustrative de l’article Gba Majay Bma

Hymne national de Drapeau de la Birmanie Birmanie
Paroles Saya Tin
Adopté en 1947
Fichier audio
Gba Majay Bma Pyay (musique)
Des difficultés à utiliser ces médias ?
Des difficultés à utiliser ces médias ?

« Găbà mă cè » (« Jusqu'à ce que le monde vole en éclats » en français) est l'hymne national de la Birmanie. L’air et les paroles ont été écrits par Saya Tin, et ont été adoptés comme hymne national birman en 1947. Ils n’ont pas été changés depuis que le pays a pris le nom de Myanmar en 1988[1].

Paroles[modifier | modifier le code]

Texte officiel birman Alphabet latin birman Cyrillique birman Kana birman Transcription AFI Traduction française

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

𝄆 ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။ 𝄇
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။[2],[1]

Tăyá hmyạ tạ lut lap chíng nệ mă đwè
Dọ pyè dọ myè
Myá lù khap đém nyém jám zè bọ
Khwịng tù nyì hmyạ wàdạ phyù sìng dẹ pyè
Dọ pyè dọ myè
Pyì dồng zụ ămwè ămyé tì dạm zè
Ădetthàn pyụ bè thén đém zọ lè.

𝄆 Găbà mă cè myămà pyè
Dọ bó bwá ămwè sic mọ chic myat nó bè 𝄇
Pyì dồng zụ gò ăđêk pé lọ dọ kà gwề mălè
Dà dọ pyè dà dọ myè dọ pằng nêk myè
Dọ pyè dọ myè ăcó gò nyì nyà zwà dọ dădwè
Thám xồng bà zọ lè dọ tà wùn bè ăphó tàn myè!

Тәра́ хмра̃ та̃ лут лап чхи́н нэ̃ мә цвѐ
До̃ прѐ до̃ мрѐ
Мра́ лу̀ кхап це́м нре́м жа́м зѐ бо̃
Кхви̃н ту̀ нрѝ хмра̃ ва̀да̃ пхру̀ сѝн де̃ прѐ
До̃ прѐ до̃ мрѐ
Прѝ да̀вн зу̃ әмвѐ әмре́ тѝ да̃м зѐ
Әдеттха̀н пру̃ бѐ тхе́н це́м зо̃ лѐ.

𝄆 Гәба̀ мә чѐ мрәма̀ прѐ
До̃ бо́ бва́ әмвѐ сич мо̃ чхич мрат но́ бѐ 𝄇
Прѝ да̀вн зу̃ го̀ әцэк пе́ ло̃ до̃ ка̀ гвэ̀ мәлѐ
Да̀ до̃ прѐ да̀ до̃ мрѐ до̃ пэ̀н нэк мрѐ
До̃ прѐ до̃ мрѐ әчо́ го̀ нрѝ нра̀ зва̀ до̃ дәдвѐ
Тха́м сха̀вн ба̀ зо̃ лѐ до̃ та̀ ву̀н бѐ әпхо́ та́н мрѐ

タ̆ヤ́ ミ̊ャ̰ タ̰ ル ラ チ̊́ン ナィ̰ マ̆ ロ̊ェ̀
ド̰ ピェ̀ ド̰ ミェ̀
ミャ́ ル̀ カ̊ レ̊́ン ニェ́ ジャ́ン ゼ̀ ボ
コ̊ィ̰ン ツ̀ ニィ̀ ミ̊ャ̰ ワ̀ダ̰ フュ̀ シ̀ン デ̰ ピェ̀
ド̰ ピェ̀ ド̰ ミェ̀
ピィ̀ ダゥ̀ン ズ̰ ア̆モェ̀ ア̆ミェ́ ツィ̀ ダ̰ン ゼ̀
ア̆デタ̊̀ン ピュ̰ ベ̀ テ̊́ン レ̊́ン ゾ̰ レ̀。

𝄆 ガ̆バ̀ マ̆ チェ̀ ミャ̆マ̀ ピェ̀
ド̰ ボ́ ボァ́ ア̆モェ̀ シ モ̰ チ̊ ミャ ノ́ ベ̀ 𝄇
ピィ̀ ダゥ̀ン ズ̰ ゴ̀ ア̆ラ̊ィ ぺ́ ロ̰ ド̰ カ̀ ゴァ̀ィ マ̆レ̀
ダ̀ ド̰ ピェ̀ ダ̀ ド̰ ミェ̀ ド̰ パィ̀ン ナィ ミェ̀
ド̰ ピェ̀ ド̰ ミェ̀ ア̆チョ́ ゴ̀ ニィ̀ ニャ̀ ゾァ̀ ド̰ ダ̆ドェ̀
タ̊́ン サ̊ゥ̀ン バ̀ ゾ̰ レ̀ ド̰ タ̀ ウゥ̀ン ベ̀ ア̆フォ́ タ̀ン ミェ̀!

[tə.já m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ t͡ɕʰɪ́n nɛ̰ mə t̪wè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǁ]
[mjá lù kʰaʔ t̪éɪ̯ɲ ɲéɪ̯ɲ d͡ʑán zè βo̰ ǀ]
[kʰwɪ̰n tù ɲì m̥ja̰ ǀ wà.da̰ (ǀ) pʰjù sɪ̀n dḛ pjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǁ]
[pjì dàʊ̯n zṵ ʔə.mwè ʔ(ə.)mjɛ́ tì da̰n zè]
[ʔ(ə.)deɪ̯ʔ.tʰàm pjṵ βè ǀ tʰéɪ̯n̪ t̪éɪ̯n zo̰ lè ǁ]

𝄆 [ɡ(ə.)βà mə t͡ɕè ǀ mjə.mà pjè ǀ]
[do̰ βó bwá mwè sɪʔ mo̰ t͡ɕʰɪʔ mjaʔ nó βè ǁ] 𝄇
[pjì(‿)dàʊ̯n zṵ ɡò ʔ(ə.)t̪ɛʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ m(ə.)lè ǀ]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪ̯n nɛʔ mjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǀ ʔ(ə.)t͡ɕó ɡò ǀ ɲì ɲà zwà do̰ d(ə.)dwè ǀ]
[tʰán s̤àʊ̯m bà zo̰ lè ǀ do̰ tà wʊ̀m bè ʔ(ə.)pʰó tàm mjè ǁ]

Où la justice et la liberté prévalent
C'est notre pays, notre terre
Où prévalent l'égalité des droits et la bonne politique
Afin que le peuple vive une vie paisible.
C'est notre pays, notre terre
Nous jurons solennellement de préserver l'Union et la patrimoine à perpétuité.

𝄆 Jusqu'à ce que le monde vole en éclats, longue vie à la Birmanie !
Nous aimons notre pays car il est notre vraie succession. 𝄇
Nous sacrifierons nos vies pour protéger notre pays.
C'est notre nation, c'est notre pays, et il est à nous.
Être notre nation et notre pays, nous ferons bonne cause pour notre nation dans l'unité !
Et c'est notre devoir envers notre terre inestimable.

Références[modifier | modifier le code]

  1. a et b Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital (176). Article 439 (a).
  2. Myanmar. NationalAnthems.info.