Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

ޤައުމީ ސަލާމް (dv)
Qaumii salaam (dv)
Dans l'unité nationale, nous saluons notre nation
Hymne national des Drapeau des Maldives Maldives
Paroles Muhammad Jameel Didi
1948
Musique W. D. Amaradeva
1972
Adopté en 1948

Qaumii salaam (« Dans l'unité nationale, nous saluons notre nation » en français) est l'hymne national des Maldives depuis 1948[1],[2].

Histoire[modifier | modifier le code]

Les paroles ont été écrites en 1948 par Muhammad Jameel Didi et l'air fut composé en 1972 par W. D. Amaradeva[2].

Thèmes[modifier | modifier le code]

Les thèmes abordés sont la fierté et l'unité nationale, la foi islamique du pays, la victoire des batailles historiques et l'hommage aux héros qui tombèrent en défendant la nation, le développement du pays et l'hommage aux dirigeants qui l'avait servi[2].

Paroles[modifier | modifier le code]

Paroles officielles en maldivien[modifier | modifier le code]

Thâna Latin maldivien Transcription API

:ކޯރަސް އެވެ
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ[2]

Kooras eve:
Qaumii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam.
Qaumii bahun gina heyo duaa kuramun kuriime salaam.

Qaumii nishaanah hurumataa eku boolanbai tibegen,
Audaa nakan libigen e vaa dida ah kuriime salaam.

Kooras eve

Nasraa nasiibaa kaamiyaabu ge ramzakah himenee,
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.

Kooras eve

Fakhraa sharaf gaumah e hoodai devvi batalunnah,
Zikraage mativeri lhentakun adugai kuriime salaam.

Kooras eve

Divehiinge ummen kuri arai silmaa salaamatugaa,
Divehiinge nan molhu vun adai tibegen kuriime salaam.

Kooras eve

Minivankamaa madaniyyataa libigen mi aalamugaa,
Dinigen hitaama takun tibun edigen kuriime salaam.

Kooras eve

Diinaai verinnah heyo hitun hurumai adaa kuramun,
Siidaa vafaaterikan matii tibegen kuriime salaam.

Kooras eve

Daulatuge aburaa izzataa mativeri vegen abadah,
Audaana vun edi heyo duaa kuramun kuriime salaam.

Koras eve

[koː.ɾas e.ʋe]
[gau̯.miː mi e.ku.ʋe.ɾi.kan̪ ma.t̪iː t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]
[gau̯.miː ba.hun̪ gi.na he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[gau̯.miː n̪i.ʂaː.nah huɾ.ma.t̪aː e.ku boː.lan̪.ba(i̯) t̪i.be.gen̪]
[au̯.d̪aː n̪a.kan̪ li.bi.gen̪ e.waː d̪i.d̪a (j)ah ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[n̪as.ɾaː n̪a.siː.baː kaː.mi.jaː.bu ge ɾam.za.kah hi.me.n̪eː]
[fes.saː(i̯) ɾa.taː.i hu.daː e.kiː fe.n̪u.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[fax.ɾaː ʂa.ɾaf gau̯.mah e.hoː.d̪a.i d̪eʋ.ʋi ba.t̪a.lun̪.n̪ah]
[zik.ɾaː.ge ma.t̪i.ʋe.ɾi ɭen̪.t̪a.kun̪ a.d̪u.ga(i̯) ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪i.ʋe.hiːn̪.ge um.men ku.ɾi a.ɾa.i sil.maː sa.laː.ma.t̪u.gaː]
[d̪i.ʋe.hiːn̪.ge n̪an̪ mo.ɭu ʋun̪ a.d̪a(i̯) t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[mi.n̪i.wan̪.ka.maː ma.d̪a.nij.ja.t̪aː li.bi.gen̪ mi ʕaː.la.mu.gaː]
[d̪i.n̪i.gen̪ hi.t̪aː.ma.t̪a.kun̪ t̪i.bun̪ e.d̪i.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪iː.naː(.)i ʋe.ɾin̪.n̪ah he.jo hi.t̪un̪ hu.ɾu.ma(i̯) a.d̪aː ku.ɾa.mun̪]
[siː.d̪aː wa.faː.t̪e.ɾi.kan̪ ma.t̪iː t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪au̯.la.t̪u.ge a.bu.ɾaː ʕiz.za.t̪aː ma.t̪i.ʋe.ɾi ʋe.gen̪ a.ba.d̪ah]
[au̯.d̪aː.na wun̪ e.d̪i he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

En autres écritures[modifier | modifier le code]

Devanagari maldivien Nastaliq maldivien Cyrillique maldivien

कोरस एवे:
क़ौमी मि एकुवेरिकन मती तिबेगेन कुरीमे सलाम,
क़ौमी बहुन गिन हेयो दुˤआ कुरमुन कुरीमे सलाम।

क़ौमी निशानह हुरुमता एकु बोलन̆बै तिबेगेन,
औदा नकन लिबिगेन ए वा दिदा आह कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

नसरा नसीबा कामियाबु गे रम्ज़काह हिमेनेय,
फ़ेस्सा रताइ हुदा एकी फ़ेनुमुन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

फ़ख़रा शरफ़ गौमाह ए होदै देव्वि बतलुन्नह,
ज़िक्रागे मतिवेरि ल्हेन̆तकुन अदुगै कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दिवेहींगे उम्मेन कुरि अरै सिलमा सलामतुगा,
दिवेहींगे नन मोल्हु वुन अदै तिबेगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

मिनिवन्कमा मदनिय्यता लिबिगेन मि ˤआलमुगा,
डिनिगेन हितामा तकुन तिबुन एदिगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दीनाइ वेरिन्नाह हेयो हितुन हुरुमै अदा कुरमुन,
सीदा वफ़ातेरिकन मती तिबेगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दौलतुगे अबुरा ˤइज़्ज़ता मतिवेरि वेगेन अबदह,
औदाना वुन एदि हेयो दुˤआ कुरमुन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

کورس ايوي:
قومی می ایکوویرکن متی تیبیگن کوریمیں سلام،
قومی بہون گن ہیو دعا کورمون کوریمیں سلام۔

گومی نشانہ ہورومتا ایکوبولنبے تیبیگن،
اودا نکن لیبی گینے وا دید آہ کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

نسرا نسیباکامیابو گے رمزکاہ ہیمینی،
فوسا رتائی ہودا ایکی فینومون کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

فخرا شراف گومائے ہودائی دیوی بتلون،
زکراگے متیویری لہینتکون ادوگی کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دیویہنگے اوممییہ کوری اری سلما سلامتوگی،
دیویہنگینن مولہو وون ایدی تیبیگن کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

مینیونکما مدنییتا لیبیگین می الموگے،
دینیگین ہیتا متکون تیبون ایدیگین کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دینائی ویرتراہ ہییو ہیتون ہورمی ادا کورمون،
سیدا وفاتیریکن متی تیبیگن کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دولتوگے ابورائی اززاتا متیویری ویگین ابداہ،
اودانا وون ایدی ہییو دعا کورمون کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

Коорас эве:
Гаумий ми экуверикан матий тибеген курийме салаам.
Гаумий бахун гина хеё дуаа курамун курийме салаам.

Гаумий нишаанах хуруматаа эку бооланбай тибеген,
Аудаа накан либиген э ваа дида ах курийме салаам.

Коорас эве

Насраа насийба каамияабу ге рамзаках хименей,
Фессаа ратаай худаа экий фенумун курийме салаам.

Коорас эве

Фахраа шараф гаумах э хоодай девви баталуннах,
Зикрааге мативери лъентакун адугай курийме салаам.

Коорас эве

Дивехийнге уммен кури арай силмаа салааматугаа,
Дивехийнге нан молъу вун адай тибеген курийме салаам.

Коорас эве

Миниванкамаа маданийятаа либиген ми ааламугаа,
Диниген хитаама такун тибун эдиген курийме салаам.

Коорас эве

Дийнаай вериннах хеё хитун хурумай адаа курамун,
Сийдаа вафаатерикан матий тибеген курийме салаам.

Коорас эве

Даулатуге абураа иззатаа мативери веген абадах,
Аудаана вун эди хеё дуаа курамун курийме салаам.

Коорас эве

Traduction française[modifier | modifier le code]

Refrain :
Nous vous saluons dans cette unité nationale,
Nous vous saluons, avec beaucoup de bons vœux dans la langue nationale.
I
Cédant la tête en ce qui concerne le symbole national,
Nous saluons le drapeau qui a une telle puissance.
Refrain
II
Il tombe dans la sphère de la victoire, la fortune et la réussite,
Avec son vert et rouge et blanc ensemble, et donc de la saluer.
Refrain
III
Pour ces héros qui ont cherché à l'honneur et de fierté pour la nation,
Nous donnons salut aujourd'hui dans les versets auspicieux du souvenir.
Refrain
IV
Que la nation des Maldiviens progresser sous la garde et la protection,
Et le nom des Maldives est devenue grande.
Refrain
V
Nous souhaitons pour leur liberté et le progrès dans le monde,
Et pour leur liberté de douleurs, et c'est ainsi que nous saluons.
Refrain
VI
Avec le plein respect et la bénédiction sincère envers la religion et nos dirigeants,
Nous vous saluons dans la droiture et la vérité.
Refrain
VII
Que l'État jamais avoir l'honneur et le respect de bon augure,
Avec de bons souhaits pour votre force de continuer, nous vous saluons.
Refrain

Références[modifier | modifier le code]

  1. India honours doyen of modern Sinhala music. R. K. Radhakrishnan (28 June 2011). The Hindu.
  2. a b c et d Maldives – nationalanthems.info