Hymne national de l'Ossétie du Sud

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L'hymne national de l'Ossétie du Sud (ossète : Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn) fut adopté le . Les paroles furent écrites par Totraz Kokaev (Тотраз Кокаев) et la musique fut composée par Felix Alborov (Феликс Алборов)[1],[2],[3].

Paroles[modifier | modifier le code]

Paroles en ossète[modifier | modifier le code]

Alphabet cyrillique
Alphabet latin
Transcription API

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды – нæ цин æмæ хъыг!
Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Уæ, Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.
Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Уæ, Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæзт,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст,
Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кӕнӕд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Уæ, Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Нæ уарзон Ирæн Ды иу амонд ратт!
Ном æмæ йын кад![2]

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyrahau max uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy – næ cin æmæ qyg!
Fæxæræm max dæ zæxxæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Uæ, Styr Xuycau! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

Uæzzau uyd dæ ivhuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydox,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ rox.
Cardy ruxsmæ ædzux cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

Uæ, Uastyrdži! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

Fydælty ærdxæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dix æmæ uærst,
Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj max cæræm ængom,
Dæ færcy ruxs u næ card!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!
Nom æmæ jyn kad!

[wäɻʐ̟on iɾɘʂ̟ton ‖ dɐ nomɘ kʰädɐn]
[ɫɐwːɐm sɘɾäʁäw mäχ wɘɾdɘg ǀ]
[dɘ dɐ nɐ wäɻʂ̟tɘ ɐnuʂ̟on ävdɐn ǀ]
[dɘ nɐ sin ɐmɐ qɘg ‖]
[fɐχɐɾɐm mäχ dɐ ʐ̟ɐχːɐj äɾd ǀ]
[dɐ nom dɘn iʂ̟ɐm bɐɻʐ̟ond ǀ]
[udwɐɫdäj dɘŋ kʰɐnɐm ɫɐgːäd ǀ]
[dɐwɐn u nɐ säɾd nɘvond ‖]

[wɐ ǀ ʂ̟tɘɾ χʷɘsäw ‖ dɐ χoɻʐ̟ɐχ ǀ dɐ äɾfɐ ǀ]
[iɾɘ wɐʐ̟ɐgɐn dɘ säɾdämond ɾätː ‖]

[wɐʐ̟ːäw wɘd dɐ ivʁʷɘd ǀ iɾɘ bɐʂ̟tɐ ǀ]
[ʐ̟ɘɫdi dɐ fɐdɘɫ ʂ̟äw fɘdoχ ǀ]
[fɐɫɐju wɐdːɐɾ dɐ fäɾnɘ ɾɐʂ̟tɐj]
[kʰot̚toj dɐ ʐ̟ɘntʰɐ ɾoχ ‖]
[säɾdɘ ɾuχʂ̟mɐ ɐzuχ sɘt̚tɐ ǀ]
[fɘdbontʰɘ nɐ ʂ̟äʂ̟t dɐ nɘfʂ̟ ǀ]
[ʂ̟ɐɾbɐɻʐ̟ond äɫkʰɐdːɐɾ wɘt̚tɐ ǀ]
[ɐɾgoməj ɾäʐ̟mɐ sɐwɘʂ̟ ‖]

[wɐ ǀ wäʂ̟tɘɾd͡ʑi ‖ dɐ χoɻʐ̟ɐχ ǀ dɐ äɾfɐ ǀ]
[iɾɘ zɘɫːɐjɐɱ fɐndägämond ɾätː ‖]

[fɘdɐɫtʰɘ ɐɾtχɐɾɐn ǀ iɾɘ wɐʐ̟ɐg ‖]
[ʐ̟ɐɾdɐjɘ tʰɐktʰɐj dɐ nɘvɐʂ̟t ǀ]
[äsɘ dunejɘ nɘm mäʂ̟tɘ wɐʐ̟ɐj]
[mäwu diχ ɐmɐ wɐɾʂ̟t ǀ]
[dugɐj dugmɐ nɐɾɐd dɐ nom ǀ]
[bɐɻʐ̟ondːɐɾ kʰɐnɐd dɐ kʰäd ǀ]
[dɐ nɘfʂ̟ɐj mäχ sɐɾɐm ɐŋgom ǀ]
[dɐ fɐɾsɘ ɾuχʂ̟ u nɐ säɾd ‖]

[wɐ ǀ bɐʂ̟tɘ fäɾn ‖ dɐ χoɾfɐχ ǀ dɐ äɾfɐ ǀ]
[nɐ wäɻʐ̟on iɾɐn dɘ iw ämond ɾätː ‖]

[nom ɐmɐ jɘŋ kʰäd ‖]

Traduction[modifier | modifier le code]

En français En anglais (poètique)

Premier couplet:
Bien-aimée Ossétie! Pour la gloire de ton nom,
Nous nous tenons debout comme une bougie.
De notre amour, berceau de la renommée,
Tu es notre joie et notre chagrin!

Premier pont:
Par ta terre nous te jurons,
Nous honorons hautement ton nom,
Avec notre puissance nous te servons,
Notre ferveur pour toi est venue!

Premier refrain:
Ô grand Dieu! Donne ton bonheur, ta bénédiction,
Bonheur pour l'Ossétie!

Deuxième couplet:
Ô terre ossète, tu as une histoire troublée,
Le mal blanc t'a chassé,
Pourtant à travers la vérité de ton Farn,
Tes difficultés ont disparu.

Deuxième pont:
Vers la lumière de la vie,
Tu as toujours marché.
En temps de conflit,
Ton espoir n'a pas été détruit.

Deuxième refrain:
Ô Ouasterdji! Donnez à la famille ossète ton bonheur, ta bénédiction,
Sur le chemin de la fortune!

Troisième couplet:
La fierté de nos ancêtres, patrie de l’ossète!
Ensemble, nous sommes unis.
Dans ce monde de chagrin par défaite,
Ne soyez ni dispersé ni divisé.

Troisième pont:
Au fil des générations, que ton nom résonne,
Ta gloire grandit avec délice,
Ensemble nous vivons avec ton espoir,
Grâce à toi, nos vies brillent!

Troisième refrain:
Ô Farn de votre pays! Donnez ton bonheur, ta bénédiction,
Bonheur à notre bien-aimée Ossétie!

Ton honneur et gloire!

First verse:
Beloved Ossetia! For glory of Thy name,
Erect we stand like a flambeau.
Of our love, good ol’ cradle of fame,
Our joy and grief art Thou!

First bridge:
By Thine earth we swear to Thee,
We honour vastly Thy name,
With our might we serve Thee,
Our fervor for Thee came!

First chorus:
O God of Great! Do give Thy bliss, Thy grace,
Happiness to Ossetia!

Second verse:
O Ossetian land, Thy past was darned,
White evil hath Thee chased,
Yet through truth of Thy Farn,
Thy hardships have been erased.

Second bridge:
Toward the light of life,
Thou always hast walked.
In times of strife,
Thy hope hath not been crushed.

Second chorus:
O Uastyrdzhi! Do give Ossetian clan Thy bliss, Thy grace,
On the path to fortune!

Third verse:
Our forebears’ pride, home of the Ossete!
Through one kindred, we’re united.
In this world of sorrow through defeat,
Be not dispersed nor divided.

Third bridge:
Through aeons may Thy name echo,
Thy glory groweth with delight,
Together we live with Thy hope aglow,
Thanks to thee, our lives shine bright!

Third chorus:
O Farn of Thy country! Do give Thy bliss, Thy grace,
Happiness to our beloved Ossetia!

Thy honour and glory!

Références[modifier | modifier le code]

  1. http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1104792683
  2. a et b На сайте osinform.ru можно скачать гимн и герб Республики Южная Осетия Osinform.org
  3. Газета «Северная Осетия», 27 октября 2005 года. Таутиева Т. Поэтической строкой — к сердцам соотечественников: к 60-летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга Т. Кокайты.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]