Liste des subdivisions administratives du Xinjiang

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Xinjiang

La structure administrative du Xinjiang, région autonome de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois
(simplifié)
Pinyin Ouïghour
(alphabets arabe et turc)
Ville d'Ürümqi
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
ئۈرۈمچى شەھىرى
Ürümçi Şehiri
District de Tianshan 天山区 Tiānshān Qū تىيانشان رايونى Tiyanşan Rayoni
District de Saybagh 沙依巴克区 Shāyībākè Qū سايباغ رايونى Saybağ Rayoni
District de Xinshi 新市区 Xīnshì Qū
District de Shuimogou 水磨沟区 Shuǐmògōu Qū شۇيموگۇ رايونى Şuymogu Rayoni
District de Toutunhe 头屯河区 Tóutúnhé Qū تۇدۇڭخابا رايونى Tudunghaba Rayoni
District de Dabancheng 达坂城区 Dábǎnchéng Qū
District de Dongshan 东山区 Dōngshān Qū دۇڭسەن رايونى Dungsen Rayoni
Xian d'Ürümqi 乌鲁木齐县 Wūlǔmùqí Xiàn ئۈرۈمچى ناھىيىسى Ürümçi Nahiyisi
Ville de Karamay
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
قاراماي شەھىرى
Karamay Şehiri
District de Karamay 克拉玛依区 Kèlāmǎyī Qū قاراماي رايونى Karamay Rayoni
District de Dushanzi 独山子区 Dúshānzǐ Qū مايتاغ رايونى Maytağ Rayoni
District de Baijiantan 白碱滩区 Báijiǎntān Qū جەرەنبۇلاق رايونى Cerenbulak Rayoni
District d'Urho 乌尔禾区 Wū'ěrhé Qū ئورقۇ رايونى Orku Rayoni
Administration directe Ville de Shihezi 石河子市 Shíhézǐ Shì شىخەنزە شەھىرى Şihenze Şehiri
Ville d'Aral 阿拉尔市 Ālā'ěr Shì ئارال شەھىرى Aral Şehiri
Ville de Tumushuke 图木舒克市 Túmùshūkè Shì تۇمشۇق شەھىرى Tumşuk Şehiri
Ville de Wujiaqu 五家渠市 Wǔjiāqú Shì ۋۇجياچۈ شەھىرى Vucyaçü Şehiri
Préfecture de Kachgar
喀什地区
Kāshí Dìqū
قەشقەر ۋىلايىتى
Keşker Vilayiti
Ville de Kachgar 喀什市 Kāshí Shì قەشقەر شەھىرى Keşker Şehiri
Xian de Shufu 疏附县 Shūfù Xiàn قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى Keşker Kona Şeher
Nahiyisi
Xian de Shule 疏勒县 Shūlè Xiàn قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى Keşker Yengişeher
Nahiyisi
Xian de Yengisar 英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn يېڭىسار ناھىيىسى Yengisar Nahiyisi
Xian de Poskam 泽普县 Zépǔ Xiàn پوسكام ناھىيىسى Poskam Nahiyisi
Xian de Yarkand 莎车县 Shāchē Xiàn يەكەن ناھىيىسى Yeken Nahiyisi
Xian de Kargilik 叶城县 Yèchéng Xiàn قاغىلىق ناھىيىسى Kağilik Nahiyisi
Xian de Makit 麦盖提县 Màigàití Xiàn مەكىت ناھىيىسى Mekit Nahiyisi
Xian de Yopurga 岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn يوپۇرغا ناھىيىسى Yopurğa Nahiyisi
Xian de Peyziwat 伽师县 Gāshī Xiàn پەيزىۋات ناھىيىسى Peyzivat Nahiyisi
Xian de Maralbexi 巴楚县 Bāchǔ Xiàn مارالبېشى ناھىيىسى Maralbeşi Nahiyisi
Xian autonome tadjik
de Taxkorgan
塔什库尔干
塔吉克自治县
Tǎshíkù'ěrgān
tǎjíkè Zìzhìxiàn
تاشقۇرقان تاجىك
ئاپتونوم ناھىيىسى
Taşkurkan Tacik
Aptonom Nahiyisi
Préfecture d'Aksou
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
ئاقسۇ ۋىلايىتى
Aksu Vilayiti
Ville d'Aksou 阿克苏市 Ākèsū Shì ئاقسۇ شەھىرى Aksu Şehiri
Xian de Wensu 温宿县 Wēnsù Xiàn ئونسۇ ناھىيىسى Onsu Nahiyisi
Xian de Kucha 库车县 Kùchē Xiàn كۇچار ناھىيىسى Kuçar Nahiyisi
Xian de Shayar 沙雅县 Shāyǎ Xiàn شايار ناھىيىسى Şayar Nahiyisi
Xian de Toksu 新和县 Xīnhé Xiàn توقسۇ ناھىيىسى Toksu Nahiyisi
Xian de Baicheng 拜城县 Bàichéng Xiàn باي ناھىيىس Bay Nahiyisi
Xian d'Uqturpan 乌什县 Wūshí Xiàn ئۇچتۇرپان ناھىيىسى Uçturpan Nahiyisi
Xian d'Awat 阿瓦提县 Āwǎtí Xiàn ئاۋات ناھىيىسى Avat Nahiyisi
Xian de Kalpin 柯坪县 Kēpíng Xiàn كەلپىن ناھىيىسى Kelpin Nahiyisi
Préfecture de Hotan
和田地区
Hétián Dìqū
خوتەن ۋىلايىتى
Hoten Vilayiti
Ville de Hotan 和田市 Hétián Shì خوتەن شەھىرى Hoten Şehiri
Xian de Hotan 和田县 Hétián Xiàn خوتەن ناھىيىسى Hoten Nahiyisi
Xian de Karakash 墨玉县 Mòyù Xiàn قاراقاش ناھىيىسى Karakaş Nahiyisi
Xian de Pishan 皮山县 Píshān Xiàn گۇما ناھىيىسى Guma Nahiyisi
Xian de Lop 洛浦县 Luòpǔ Xiàn لوپ ناھىيىسى Lop Nahiyisi
Xian de Chira 策勒县 Cèlè Xiàn چىرا ناھىيىسى Çira Nahiyisi
Xian de Keriya 于田县 Yútián Xiàn كېرىيە ناھىيىسى Keriye Nahiyisi
Xian de Minfeng 民丰县 Mínfēng Xiàn نىيە ناھىيىسى Niye Nahiyisi
Préfecture de Tourfan
吐鲁番地区
Tǔlǔfān Dìqū
تۇرپان ۋىلايىتى
Turpan Vilayiti
Ville de Tourfan 吐鲁番市 Tǔlǔfān Shì تۇرپان شەھىرى Turpan Şehiri
Xian de Piqan 鄯善县 Shànshàn Xiàn پىچان ناھىيىسى Piçan Nahiyisi
Xian de Toksun 托克逊县 Tuōkèxùn Xiàn توقسۇن ناھىيىسى Toksun Nahiyisi
Préfecture de Hami
哈密地区
Hāmì Dìqū
قۇمۇل ۋىلايىتى
Kumul Vilayiti
Ville de Hami 哈密市 Hāmì Shì قۇمۇل شەھىرى Kumul Şehiri
Xian de Yiwu 伊吾县 Yīwú Xiàn ئارا تۈرۈك ناھىيىسى Ara Türük Nahiyisi
Xian autonome kazakh
de Barkol
巴里坤
哈萨克自治县
Bālǐkūn hāsàkè
Zìzhìxiàn
باركۆل قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Barköl Kazak
Aptonom Nahiyisi
Préfecture autonome kirghiz
de Kizilsu

克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى
Kizilsu Kirğiz Aptonom Oblasti
Ville d'Artux 阿图什市 Ātúshí Shì ئاتۇش شەھىرى Atuş Şehiri
Xian d'Akto 阿克陶县 Ākètáo Xiàn ئاقتو ناھىيىسى Akto Nahiyisi
Xian d'Akqi 阿合奇县 Āhéqí Xiàn ئاقچى ناھىيىسى Akçi Nahiyisi
Xian d'Ulugqat 乌恰县 Wūqià Xiàn ئۇلۇغچات ناھىيىسى Uluğçat Nahiyisi
Préfecture autonome mongole
de Börtala

博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā měnggǔ Zìzhìzhōu
بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Börtala Mongğul Aptonom Oblasti
Ville de Bole 博乐市 Bólè Shì بۆرتالا شەھىرى Börtala Şehiri
Xian de Jinghe 精河县 Jīnghé Xiàn جىڭ ناھىيىسى Cing Nahiyisi
Xian de Wenquan 温泉县 Wēnquán Xiàn ئارىشاڭ ناھىيىسى Arişang Nahiyisi
Préfecture autonome hui
de Changji

昌吉回族自治州
Chāngjí huízú Zìzhìzhōu
سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى
Sanci Huyzu Aptonom Oblasti
Ville de Changji 昌吉市 Chāngjí Shì سانجى شەھىرى Sanci Şehiri
Ville de Fukang 阜康市 Fùkāng Shì
Ville de Miquan 米泉市 Mǐquán Shì
Xian de Hutubi 呼图壁县 Hūtúbì Xiàn قۇتۇبى ناھىيىسى Kutubi Nahiyisi
Xian de Manas 玛纳斯县 Mǎnàsī Xiàn ماناس ناھىيىسى Manas Nahiyisi
Xian de Qitai 奇台县 Qítái Xiàn گۇچۇڭ ناھىيىسى Guçung Nahiyisi
Xian de Jimsar 吉木萨尔县 Jímùsà'ěr Xiàn جىمىسار ناھىيىسى Cimisar Nahiyisi
Xian autonome kazakh
de Mori
木垒哈萨克自治县 Mùlěi hāsàkè Zìzhìxiàn مورى قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Mori Kazak
Aptonom Nahiyisi
Préfecture autonome mongole
de Bayin'gholin

巴音郭愣蒙古自治州
Bāyīnguōlèng měnggǔ Zìzhìzhōu
بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Bayinğolin Mongğul Aptonom Oblasti
Ville de Korla 库尔勒市 Kù'ěrlè Shì كورلا شەھىرى Korla Şehiri
Xian de Luntai 轮台县 Lúntái Xiàn بۈگۈر ناھىيىسى Bügür Nahiyisi
Xian de Yuli 尉犁县 Yùlí Xiàn لوپنۇر ناھىيىسى Lopnur Nahiyisi
Xian de Ruoqiang 若羌县 Ruòqiāng Xiàn چاقىلىق ناھىيىسى Çakilik Nahiyisi
Xian de Qiemo 且末县 Qiěmò Xiàn چەرچەن ناھىيىسى Çerçen Nahiyisi
Xian de Hejing 和静县 Héjìng Xiàn خېجىڭ ناھىيىسى Hecing Nahiyisi
Xian de Hoxud 和硕县 Héshuò Xiàn خوشۇت ناھىيىسى Hoşut Nahiyisi
Xian de Bohu 博湖县 Bóhú Xiàn باغراش ناھىيىسى Bağraş Nahiyisi
Xian autonome hui
de Yanqi
焉耆回族自治县 Yānçí huízú Zìzhìxiàn يەنجى خۇيزۇ
ئاپتونوم ناھىيىسى
Yenci Huyzu
Aptonom Nahiyisi
Préfecture autonome
kazakhe d'Ili

伊犁哈萨克自治州
Yīlí hāsàkè
Zìzhìzhōu
ئىلى قازاق
ئاپتونوم ئوبلاستى
Ili Kazak
Aptonom Oblasti
Administration directe Ville de Yining 伊宁市 Yīníng Shì غۇلجا شەھىرى Ğulca Şehiri
Ville de Kuitun 奎屯市 Kuítún Shì كۈيتۇن شەھىرى Küytun Şehiri
Xian de Yining 伊宁县 Yīníng Xiàn غۇلجا ناھىيىسى Ğulca Nahiyisi
Xian de Huocheng 霍城县 Huòchéng Xiàn قورغاس ناھىيىسى Korğas Nahiyisi
Xian de Gongliu 巩留县 Gǒngliú Xiàn توققۇزتارا ناھىيىسى Tokkuztara Nahiyisi
Xian de Xinyuan 新源县 Xīnyuán Xiàn كۈنەس ناھىيىسى Künes Nahiyisi
Xian de Zhaosu 昭苏县 Zhāosū Xiàn موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى Mongğulküre Nahiyisi
Xian de Tekes 特克斯县 Tèkèsī Xiàn تېكەس ناھىيىسى Tekes Nahiyisi
Xian de Nilka 尼勒克县 Nílèkè Xiàn نىلقا ناھىيسى Nilka Nahiyisi
Xian autonome xibe
de Qapqal
察布查尔
锡伯自治县
Chábùchá'ěr
xībó Zìzhìxiàn
چاپچال شىبە
ئاپتونوم يېزىسى
Çapçal Şibe
Aptonom Nahiyisi
Préfecture de Tacheng
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
تارباغاتاي ۋىلايىتى
Tarbağatay Vilayiti
Ville de Tacheng 塔城市 Tǎchéng Shì چۆچەك شەھىرى Çöçek Şehiri
Ville de Wusu 乌苏市 Wūsū Shì
Xian d'Emin 额敏县 Émǐn Xiàn دۆربىلجىن ناھىيىسى Dörbilcin Nahiyisi
Xian de Shawan 沙湾县 Shāwān Xiàn ساۋەن ناھىيىسى Saven Nahiyisi
Xian de Toli 托里县 Tuōlǐ Xiàn تولى ناھىيىسى Toli Nahiyisi
Xian de Yumin 裕民县 Yùmín Xiàn چاغانتوقاي ناھىيىسى Çağantokay Nahiyisi
Xian autonome mongol
de Hoboksar
和布克赛尔
蒙古自治县
Hébùkèsài'ěr
měnggǔ Zìzhìxiàn
قوبۇقسار موڭغۇل
ئاپتونوم ناھىيىسى
Kobuksar Mongğul
Aptonom Nahiyisi
Préfecture d'Altay
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
ئالتاي ۋىلايىتى
Altay Vilayiti
Ville d'Altay 阿勒泰市 Ālètài Shì ئالتاي شەھىرى Altay Şehiri
Xian de Burqin 布尔津县 Bù'ěrjīn Xiàn بۇرچىن ناھىيىسى Burçin Nahiyisi
Xian de Fuyun 富蕴县 Fùyùn Xiàn
Xian de Fuhai 福海县 Fúhǎi Xiàn بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى Burultokay Nahiyisi
Xian de Habahe 哈巴河县 Hābāhé Xiàn قابا ناھىيىسى Kaba Nahiyisi
Xian de Qinggil 清河县 Qīnghé Xiàn چىڭگىل ناھىيىسى Çinggil Nahiyisi
Xian de Jeminay 吉木乃县 Jímùnǎi Xiàn جېمىنەي ناھىيىسى Ceminey Nahiyisi

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]