Verbes forts en norvégien

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Verbes forts (norvégien))
Aller à : navigation, rechercher

Cet article traite des verbes forts du norvégien.

Définition[modifier | modifier le code]

Particularités[modifier | modifier le code]

Liste[modifier | modifier le code]

Infinitif Signification Présent Prétérit Participe passé
be demander, prier ber bad bedt
binde lier, attacher binder bandt bundet
bite mordre biter bet bitt
bli rester, devenir blir ble blitt
brekke casser, briser brekker brakk brukket
brenne brûler brenner brant brent
bringe apporter bringer brakte brakt
bryte casser, briser bryter brøt brutt
by offrir byr bød budt
bære porter bærer bar båret
dra tirer drar drog dratt
drikke boire drikker drakk drukket
drive conduire, opérer driver drev drevet
ete (peu utilisé) manger eter åt ett
falle tomber faller falt falt
finne trouver finner fant funnet
fly voler (en l'air) flyr fløy fløyet
flyte flotter flyter fløt flytt
foreslå proposer foreslår foreslo foreslått
forlate quitter forlater forlot forlatt
forsvinne disparaître forsvinne forsvant forsvunnet
fortelle dire, raconter forteller fortalte fortalt
fryse geler fryser frøs frøset
følge suivre følger fulgte fulgt
recevoir, obtenir får fikk fått
gi donner gir gav gitt
gjelde concerner gjelder gjaldt gjeldt
gjøre faire gjør gjorde gjort
gli glisser glir gled glidd
gripe saisir griper grep grepet
gråte pleurer, crier gråter gråt grått
aller, marcher går gikk gått
ha avoir har hadde hatt
henge être accroché henger hang hengt
hete s'appeler heter het hett
hjelpe aider hjelper hjalp hjulpet
holde tenir holder holdt holdt
klype pincer klyper kløp kløpet
knekke rompre knekker knakk knukket
komme venir kommer kom kommet
krype ramper kryper krøp krøpet
kunne pouvoir/savoir, être capable de kan kunne kunnet
la laisser, permettre lar lot latt
late sembler, paraître later lot latt
le rire ler lo ledd
legge étendre, poser legger la lagt
lide souffrir lider led lidd
ligge être étendu ligger ligget
lyde sonner lyder lød lydt
lyve mentir lyver løy løyet
løpe courir løper løp løpet / løpt
måtte devoir (obligation) måtte måttet
nyte prendre plaisir à nyter nøt nytt
rekke atteindre rekker rakk rukket
renne courir renner rant rent
ri monter à cheval rir red ridd
rive arracher, déchirer river rev revet
ryke fumer ryker røk røket
se voir ser sett
selge vendre selger solgte solgt
sette placer settr satte satt
si dire sier sa sagt
sitte s'asseoir sitter satt sittet
skjære couper skjærer skar skåret
skli glisser sklir skled sklidd
skrike crier skriker skrek skreket
skrive écrire skriver skrev skrevet
skulle utilisé pour marquer le futur skal skulle skullet
skyte tirer, lancer skyter skjøt skutt
skyve pousser skyver skjøv skjøvet
slenge jeter, lancer slenger slang slengt
slippe lâcher, laisser tomber slipper slapp sluppet
slite user, déchirer sliter slet slitt
slå frapper slår slo slått
smelle claquer, détoner smeller smalt smelt
smøre étaler, éparpiller smører smurte smurt
sove dormir sover sov sovet
sprekke crever, se fendre sprekker sprakk sprukket
springe sauter springer sprang sprunget
spørre demander spør spurte spurt
stige grimper stiger steg steget
stikke piquer, percer stikker stakk stukket
stjele voler stjeler stjal stjålet
stryke repasser, peindre, barrer stryker strøk strøket
stå se tenir står stod stått
svi brûler, roussir, flamber svir sved svidd
svike trahir sviker svek sveket
synge chanter synger sang sunget
synke couler synker sank sunket
ta prendre tar tok tatt
tigge mendier tigger tagg tigget
tørre oser tørr torde tort
treffe rencontrer treffer traff truffet
trekke tirer, tracer trekker trakk trukket
tvinge forcer, contraindre tvinger tvang tvunget
velge choisir, élire velger valgte valgt
ville vouloir vil ville villet
vinne gagner vinner vant vunnet
vite savoir vet visste visst
være être er var vært