Langues krou

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Langues krou
Pays Côte d'Ivoire, Liberia
Classification par famille

Les langues krou, aussi appelées langues kroumen (au sens large), sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées par près de 10 millions de locuteurs en Côte d'Ivoire et au Liberia.

Langues principales[modifier | modifier le code]

Classification[modifier | modifier le code]

Locuteur du konobo enregistré au Liberia.
krou

siamou
aizikuwaa


krou (stricte)
krou orientale
bakwé

bakwéwanébété
bété oriental

sokuyabété de Gagnoabété occidental

bété de Daloabété de Guibérouagodié

didakodiakrou occidentale
bassa

bassadewoingbiigrebo

grebokroumenglio-oubiklao

klaotajuasohnwee
guéré

daho-dooglaro-twabosapo

krahn
nyabwakonobowobéLexique[modifier | modifier le code]

Lexique des langues dogon selon Marchese (1984)[1]

Français Aïzi Dida (Lozoua) Bété (Daloa) Bété (Guibéroua) Godié Koyo Néyo Tépo Jrwe Guéré Nyabwa Wobé
abeille nōgó láī lɔ̄gʊ́ nʉ̀gʉ̄ nògóyē lovue do̍yɛ̍ dʊ̍ ɗā lʊ̄ dʊ̄
accoucher fa vālɪ̀ gwálɪ̀ gʷʌ̄lɪ̀ gʌʌ̄ vālɨ̀ ŋlà gbla̍ ŋmà̰à̰_̂ gbà ŋmà̰à̰_̂
acheter ze pìà pɪ́ā pɪ̄à pɪʌ̄ zó̰ò̰ klā tɔ̀ tɔ̍ dɛ̰̄ tɛ̰᷅
agouti grīgbó glɪ̄má gɨ̀lìmə̄ gʉlʉ̀mʌ̄ glɨ̀gbə́ gligbo wà̰ gbi̍yà̰ gwɛ̰̄à̰ gwḛ̀á̰ kwɛ̰̀à̰
aiguille sa̍í mɛ́lʊ́ kʷɛɛ̄ fɛ́fɛ̍ kʷɛ̄ɛ́ dí ye̍ kʷɛ́ mɛ̰́o̰̍ mɛ́nò pádɛ̄
aiguiser nɛ́ nɛ́ nɛ́ nɛ́ nɛ́ hwa̰̍ hʊ̰a̰̍ sʊ̰̍a̰̍ sṵ̄ā̰ sō̰ā̰
aile gpapedi pāpʊ́ kə̀pə́ kə̀pə́ pàpə̄ pāpə́ gbākɪ̄zɔ̀ na̍nu̍ wa̰̍wɔ̰̍ nā̰ṵ̀ kpàkpʊ́ nā̰ṵ̀
aimer wa jɪ̍ɓa̍ wa̍ nwɛ̍ mʊ́ nʊ̰ɛ̰̍ ó̰ kmà̰
albinos ɲɔprɔ lə̀pə́ lēpə́ lə̄pə́ pɪ́īzàlɨ̀pɔ̄ ɲe̍ pwɔ̍pʊ̍ dʊ̍wáku̍ ɲɔ̄ plū_̂ ɲɔ̄ plu̍
aller mu mʊ̄ mʉ́ mʉ̄ mʉ̄ mʊ̄ mʊ̄ mu̍ mṵ̍ km̄ɛ̰́ɗūé
allumer ga ŋāmà ji̍dɪ̀ dɪ̀yí dèēyʌ́dɨ́ dèyɪ́ɾɨ́ ŋʊ́klʊ̄ bɪ̍yá bɪ́a̍ ŋà̰à̰_̂ cɛ̄ tbāa̍; db̀à
ami gre do nágɔ̄ ɓēí ɓēyí nʊ́ʊ̍ nágɔ̄ ɓēyí ni̍na̍túmù tūpo̍ɲɔ̰̍ tábá_̀ ɓā dɛ́í
âne afrumu àfúnó sʊ̀kʊ̀fàlʊ́ sʊ̀kʊ̄ jʌ̄kʌ́sɪ̄ àkpò̰kɔ́ jákásī kásra̍ sōōfa̍e̍ sɔ̀kòfàlé sōōfa̍ē
animal nrɛ mnɛ̄ nɪ̍mɛ̄ nɪ̍mɛ̍ mʌ̄l̰ɛ̄ m̄lɛ́ mlɛ̄ dɔ̍hwɛ̍ ~ dɛ̍hwe̍ dɛ̍wɛ̍ nīmī nīmī nmī
année ledemu līō yʊ̍rʊ̍bà yʊ́ɾʊ́bā yʊ́ɾʊ́bʌ̄ lʊ̄kpā yrʊ́ jrʊ́ sò̰ zò̰ sò̰_̂
appeler la wɔ́zɪ̀ la̍ láā tṵ́ṵ̀ wlé da̍ dā̰ā̰ da̍
apprendre co cɪ́ɛ́ kɪ́ʌ́ cíà cɪ̍à ɲɪ́ hrɔ̍ cɛ̰̍a̰̍ cɪ́á̰ cɛ̰̍a̰̍
araignée kɔlɛ kwlɛ̄ zákʊ̀lèī za̍kɔ̄lɔ̄ kʷālɪ̄ɛ̄ kɔ̄lɛ̄ kɔ̄lɛ̄ ŋlàŋlà káa̍na̰̍na̰̍ sā̰à̰ sā̰kò̰ sā̰ŋwɔ̰̄
arbre ke su̍ sūú sūú tu̍gbɛ̀ túwɛ̀ ɓlɪ̄
arc en ciel a-yra-ɓo laàgɔ̀zaàdrɛ᷅ làgɔ̀-lɪ́bʌ́ɓɨ́lí làāgɔ̀-ɓʌ́lʌ́-ɓʉ̀lɪ̀ lágɔ̀ɓlāɓlɪ̄ɪ́ pàyrʊ́ jrʊ́pànʊ̰̍ táɓá jāɪ̀ ni̍à̰ɓlī nídba̍blī_̍
argent dala dɾā mə́ni̍ mōní mōnɨ́ɨ̄ mōníī wlíyɛ̍ wlé kla̰̍ɓlāì mɔ̀ni̍ wɛi̍
arriver fu ŋlɪ̄ ɲíní ɣɛ̄lɛ̄ ŋɪ̄ ɣə̄lɨ̄ ŋlɪ̄ ɲne̍ ɲl̰ḛ̍ kmā̰ ɗɪ̄ ɲīɲī ɲni̍
asseoir lye kʊ̄...sā glɪ́...yɛ́ gʉ̍lɪ̀...sɛ̍ kʊ̄...sʌ́ kʊ̄...sá bɔ̄...sā nɪ̍...gbo̍ nɔ̰...wo dēə...tì
attacher kpru gʊā gwāyɛ́ gʌ̄lɛ̄ gʊ̄ā gʊ̄ā gʷā mɔ̍a̍ nʊ̰̍a̍ dɓā mɔ̀tī
attendre fo bɛ̄ kʊ̀nʊ̄ kʊ̀nɪ̀ kʉ̀ bɛ̰̀ɛ̰̀ glā prè ho̍lo̍ ɗa̍ fùò fūò
attiéké vɛ̀dɛ̄ cɛ̀kɛ̄ cɛ̀cɛ̄ mʌ̀l̰ʌ̀nʌ̄ gʊ̀mɛ́ mlànā sʊ̍klʊ́ɲa̍ɲɪ̍ mḭà̰na̰̍ ɗáā cɛ̀kɛ̄ cɛ̀kɛ̍_̄
aujourd'hui yàkā zɪ̄nɪ́ zɪ̄-ɛ́ zʉ̀kʌ̄ yɪ̀ká̰ zɪ̀mlɛ́ kɛ̍kɛ̍gbò kláa̍ʊ̰̄ zèā̰ zḛ̀ā̰ sɛ̰̀à̰
avaler mra mnā mlā mʌ̄l̰ʌ̄ mʌ̄l̰ʌ̄ m̄lā mlā mna̍ ml̰a̰̍ mlā̰ māl̰ā mlā̰
balayer pra ɲūpù yɾɪpʉ yɪ̄ɾɪ̄pʉ̀ ɲʌ̄l̰ʌ̄pɪ̀ ɲīlīpè ɲlʊ́pʊ̄ ha̍ya̍mʊ́ hʷlʊ̍wʊ̍rɪ̍ wo̍ō wɔ̀pòtī wūūò
banane plantain beʃi ɓòsū gʉ̀mà ɲəl̰è mòsū hàpóó kúpè kʊ́bɛ̀ pe̍ɛ̄ km̄à pétɛ̄ pe̍ɛ̄_̂
barbe vyɛ və̄nīmā vɛ́ vʌ̄ vàā vɪ́á hʊ̰̄mà hʊ́ma̰̍ ɗo̍ū vɛ̰́ fɛ̰̀
bâtir zu slá sɪ̍ɓa̍ sɪ́ɓʌ́ sʌɾʌ́ srá po̍ po̍
battre gba ɓlá lɪ̍ɓa̍ ɓʉ̄lɪ̄ kʌ̄lʌ̄ klā klá bi̍ be̍ blā ɓlā blā
battre (se) geli gwɪ̄ gɥī vɪ̄ vʊ́ wɔ̰̀ vō̰ vɔ́ɔ̄ fo̰᷅
bété jɪ pɔlɪ cí pɔ̍la̍ gu̍gbə́pə́ yú pʊ́pɔ̍ yí pɔ̄pɔ́ɔ̄ yɪ́dɔ̀dɔ̄ yisladɔdʊ ~ yídɔ̄dʊ́ yú plu̍ yú lu̍we̍ jú dēē yu̍ drè jú de̍ē
blanc ɲɔ̰-mrɛ̰ jubo gɔ̀mlà gʷə́kí-yi̍ jɛ́pɪ́yɪ́ trɪ̀kpɛ̀yō gékpī yʊ́ kúyíyù kúwù kwí gɔ̀ml̰ā kwí
bois de chauffage gbàlɪ̄ gbàlɪ́ gbʌ̀lɪ́ gbʌ̀lʉ́ gbàlʉ́ gbàlɪ́ na̍ plu̍ na̰̍ wɛ̀ nā̰ḛ̀ nàgbè nāè
boisson (vin) nri nʊ̄ nʊ́ nʊ̍ nʊ́ nɔ̍ nɔ̰̍ ní ɗōɛ̀ nə̄mōplù nmɔ̄
bosse kotu kwɛ́ kwɛ̍ kʷɛ́ kʷɛ́ gbóyē ɓúó gbù gbó ɓā kwɛ̍ sɛ̰̀
bouillir gbɛ̄tɛ̀ gbɛ̄tɪ̀ gbátə̀ gbɛ̄dɛ̍ plú plú plṵ́ṵ̄ pulūò plúu̍
boyaux mɪ̄ wɪ̍ mɪ́ mɪ́ mɪ́ mɔ́gbàlɪ̄ ŋmí ŋmḭ́ mḛ̍ mḛ̍
brousse kwlá kʊ̍la̍ kʷʌ̍lɛ̍ kʌlʌ́ kiá klá kwlá wá̰ kwla̍ kẃlá kwla̍
brûler ŋɔ sīà sīè sīè síé hɔ̰̄ pʊ̍ʊ́tɔ́ póyi̍ri̍
buffle kɔ́ɓlī bu̍lɛ́ ɓʌ́lɛ̍ ɓʌ́lɛ̄ ɓlɛ́ tùì tu̍e̍ dì_̍ dīí
cacher zu zīzò zízā zi̍zà zīziè zízìè zīzìe hùlì hʷlè ɓlā zi̍zè tu᷄
caméléon ɓaɓowu giīmīò gɨ̀límɛ̍ gɨ́lìmí glʊ́ gblāyrùle̍ gblājùle̍ zɛ̀ gʊ̍ gʊ́gʊ́ sèèkūu̍u̍
campement bide ɓlīdé gɨ̀lìgbə́ gɨ̀lìgbə̄ ɓɨ̀lɨ̀də̄ ɓlʉ̀də́ bìdé glìgbà gbáa̍ gba᷅ jìrì gbà gbēí
canard damʊ dábʊ̄ làɓàla̍ba̍ lɪ̀ɓʌ̀ - lɪ́ɓá dʌ́bō də́bō lɔ̄kɔ̄lábá da̍bá dà̍bàda̍bá kwí sʊ̰̄_́ làɓàlāɓa̍ poùkɛ̀_̂
canari soɓo ɲìdē làki̍ cɪ́cɪ́ ɲɨ̄də̄ ɲīdə̄ ɲīdē ya̍ ja̍ jāè yàkpè jāè_̂
caoutchouc amanɪ àɲā ɲàkō ɲà wʊ̀lʊ̀ɓʌ̄ àɲàyē wlʊ̀ɓā tɛ̍ tɛ̍ wlōà wɾòɓà wlōà
carpe gāzā gázā gʌ̍zā gʌ́zʌ́ gásā gázā ga̍ása̍ crā
cauri nigbeyi nìgbē nɪ̄gbɪ̄ nìgbè nɪ̀gbɪ̄ nṵ̍wó̰ nēmɪ̄ nègbè nō̰ō̰ḛ̀
cendre tʊtʊ tɪ́tɔ̄ tɪ́tɔ̄ tɪ́tɔ̍ tʊ́tɔ̄ tʊ́tɔ̄ tʊ́tɔ̄ púpu̍ púwo̍ bōu̍ tu̍tɔ̄nu̍ bīṵ̍
chair nʊɲɔ yɛ́kɛ́ pápā yɛ̍cɛ̍ yɛ̄kɛ́ kə̀kpə̄ yɛ́kɛ́ hwɪ̰́ a̍ dɛ̍hwɛ̍ hʊ́ɛ́ zèɛ᷆ zō̰ɛ̰̀
champ kwlá lágblɛ̄ lágbʌ̄lɛ̄ klá lágbā jrṵ̄ si̍ kle᷅
champignon wɔ̄ wʊ̄ wʊ̄ʊ̄ wɔ̀ wɔ̄ wɔ́ kla̰̍wɔ̰̍ wɔ̍ ŋwō̰ṵ̀ ŋwɔ̰̄ŋwṵ̀ ŋwɛ̰̄ḭ̀
chapeau krapɛ kpōókpō kʊ̀lō wùgbə̀lé úgbələ̀ wúgblə̄ wlugble núgblè wlúwe̍ gblà kolōo̍ fa̰̍
charbon de bois dobu sūsū súsū kʊ̍ súsū súsū súsū yrɔ́ yre̍ jʊ́rʊ̄ sṵ́ṵ̄ su̍sù sṵ̍ṵ̄
chat gba̰nte kpà̰tɪ̄ ɲàkúmā sèpú sòpú māgòyī màgʷì pàgbì ɲá̰ʊ̰̄ djùè ɲàku̍mà ju᷅ūē_̂
chauve-souris tātá pɨ́pə̄ pɨ̍pə̄ pɨ́ɨ̀pə̄ tàtā tátá pa̍pa̍ pa̍wa̍ póō pópʊ̀ po̍ō
chercher kpra mátɪ̄ yɾɪ̄yɛ́ tɛ̄lɪ̀sɛ̍ tʌ̄ tālə̀ mʊ̄mʊ̀ mʊ̄lɛ̍ mɪ̍yḛ̍re̍ bō̰_̍ ɓó tɨ̄ pɔ̰̀
cheval kpangɔ kpà̰gɔ́ sʊ̀kʊ́ sʊ̀kʊ̀ fʌ̀nɪ́ wɔ̀sʊ̄ wàsʊ̄ wɔ̄sʊ́ sōo᷇ si̍ékʊ̀ so᷄ō_̂
chèvre wri wūdī wɨ̍li̍ wʉlī wōlé wlɪ̄ɪ́ wli̍ wle̍ gbāà gbáglɔ̀ gbāò
chien gōyī gwɪ́ gʉyī gōyī vɪ̀ɪ́ gbì gbè gbē gbē gbe᷅
choisir gbāzrɪ̀lɪ̀ gbə̄zɪ̀mʉ́ gbʌ̍zɪ̀mʉ̍ gbʌ̄sʉ̀mʉ́ gbāzɪ̀mʊ̄ jráyírɛ̍ jʊ̍rʊ̀ tɛ́m sà_̂
chose lʊ̄ lʊ̄ lʊ̀ lʊ̄ lɛ́ dɛ̍ dɛ̍ dɛ̄ lɛ̄ dɛ̄
citron jrako záɓʊ̄ gbàgbàtū dʊ̀gʊ̀ lèpɨ́lē súɓí zɔ́ɓɔ́lɔ́ ba̍gi̍zi̍e to̍gbò bu̍bu̍e̍ sa̍rɛ̍ ce̍ré jēɲé_̍ gbéɲi̍ni̍ɛ̀ gbɔò je᷆ɲɛ́
coco jɛze yā̰bìè kpákò ɓúgù zèè yī zāáyē zàáyē zēé hɔ̀kùò se̍é wɔ̰ṵ̀ kpa̍kòɓùò kpákō
cœur prɔ dɪ̰́ɪ̰̀cìè drɪ dī-yīɾī p_̂lɛ̄ pɔ̄lɛ̄ dʷó de̍de̍ plɔ̍ pɔ̄ó dīɓʊ̀ do̍o̍ɛ̄
comprendre nʊ́mʉ́ ŋʉ̀ wɔ̰́ wɪ̰́ ŋɔ̍ ŋwɛ̰́ɛ̰̀tī wɔ̰̍
compter gɪgɛ zɛ̄lɪ̄ zɛ́ɾɪ́ zɛ̄lɪ̄ zɛ̄ zārɨ̄ zɛ̄ɛ̀ hrè zrò zɛ̄rɛ̄ sr̀ō
concession kpʊkpa slē li̍gbə́ dígbə̄ gbə̄ gbó ŋmṵ̍ɛ̰̀_̍ ɓɛlɛ́gbò ŋmɛ̰̍ḭ́
conte nimele níné ni̍ne̍ níné nɨ̄nə́ nʉ́nə́ núnúo dúó nra̰̍ nəna̍ nḛ́á̰
coq kɔgɔzɪsɪ gʊ̀gɔ̄ɓēlʊ̄ kɔ̀kɔ́ɓɛ̄ɾʊ̄ kɔ̀kɔ́ɓɛ̍lʊ̍ kʊkɔɓɛlʊ kɔ̀kʊ̀ɓɛ̀lʊ̄ kɔ̄kɔ̄ɓɛ̄lʊ̄ ha̍pɛ́bʸʊ̍ ha̍bɛ́bi̍ʊ̍ s̄ʊ̰́ ɓēɔ̄ sò̰ó̰gbāá sō̰gbāo̰᷇
coucher pɪta pʊ̄ pʉ́...yɛ́ pʉ̍...sɛ̍ pɪ́...sʌ́ pé...sá pʊ́...sá pɛ̍...gbo̍ pɛ̍...wò pɛ̰̍ pɛ́...tī pɛ̰̍
couler lūlō dílò pʉ́lʉ́ ʃítò̰ plɪ̀ hìè zī_̍ sī_̍
couper cɪcɛ dɪ́ dɪ̀ dɪ̀ dɪ̀ɪ̄ bɪ̍yɛ́tɪ̍yʊ̍ bɪ̍yɛ́sa cɛ̰̄ cēi̍ cɛ̰̄
couteau lɛ̄tɛ̄ gblɛ̀ bʌ̀ka̍ bʌ̀kʌ̄ bàkā bàkā fàkà pàga̍ ɗrú bàká cnɛ̀
crabe keɓe gbá kʊ̀kʊ́ʊ̄ kʊ̀kʊ́ʊ̄ ~ kʊ̀kʊ́lʊ̄ kɨ̀mə̄ kə̀mə̄ kímó ka̍ ka̍ ka̍
crier gʷra kaásɛ́pá ɲɾa kpámʉ́ gàā...mʉ́ gáāmʊ́ sāylè gbɔ́ ma̰̍ʊ̰́ wɔ̍ wɔ́
crocodile mɪɪɛ kpàkɛ́ glʊ̀pɛ̍ gbɔ̍gbʊ̄ gbɔ̄gbʊ̄ kāké gbɔ́gbʊ̄ krɔ̀pwɛ̄ hrɔ̀bɛ̄ ɗōɛ̄ gbàmlɛ̰́ klō̰ɛ̰́
cuire préparer pi pi̍ pi̍e̍
déféquer ɲɔ̀ ɲɔ́ɔ̄ kpʌ̄lɛ̄ nʊ̄ʊ̀ ɲɔ̄ɔ̀ ɲɔ́ ɲa̍ ɲa̰̍ smṵ̄ su̍mu̍
demain ɓu cɪ̄pà zígbàdɨ̌ɪ́ zɪ́gbʌ́lɛ́ zʉ̄kpō zə̄kʉ̌ kɛ́ɛ̀lɛ̄kɛ́ɛ̀lɛ̄ ŋàŋà ŋà̰ glāe᷇ glāápē klàé
descendre kro kwlī kúlí kʷɨ̍lɪ̍ kʷə́lī kúlì kʷiī tɪ̄ tɪ̀ dré
Dieu lepaje làāgɔ̄ làgɔ́ làgɔ̄ làāgɔ̄ lāgɔ̄ lāgɔ̄ ɲe̍swa̍ ɲɪ̰̍sʊ̍a̍ ɗɛ̄ làgɔ̀ kèā_̀_̂
doigt sʊgbiyi wlīcīē wlɪ́jèī wɨ̄lə̀-yi wʉ́lɪ̄ wʊ̄liyē wū(y)ē jìyɛ̀ jɛ̀ jɛ̀_̂ jìɛ̀ cēɛ̀
dos ligre kɔ̄kʊ́ jḭ̀ gʉ́ gʉ̀mʉ̄ kɔ̄ kātā ke̍ ke̍ kpʊ̍ kpi̍ kpu̍
éléphant dʸɛ lʊ̄ɛ̄ lʊwɛ̄ lwɪ̍ɛ̍ lʊ̄ɛ̄ lɛ́ lwɛ́ dʊ̍ɛ̍ dʊ̍ɛ̍ ɗōɛ̄ iʊ́ɛ́ dʊɛ̄
enfiler tɾʊ tʊ̄rʊ̄ tɾʊ̄ ŋʊ̍ tlʊ̄ tɔ̍ tʊ̍ trōò ɲēma
enfler ɣlé ɣlʉ̍ ɣʉ́lɪ́ ɣʉ́ɣʉ́ bṵ̄_̍ bu̍ pṵ̍ṵ̍
entendre nʊ́ nu wɔ̰́ wɪ̰́ ŋwɔ̰̍ ŋwɛ̰̄ɛ̰́ bó ŋwɔ̰̍
entrer pa blē plá plɛ́ pʌ̄lʌ̄ blə̰́ plā pa̍ pa̍
épaule ɲwa pāpʊ́ kə̀pə́ kə̀pə́ pàpə̄ pāpə̄ pāpākó wa̰̍wɔ̰̍ wa̰̍wɔ̰̍ kpāo̍wlu᷆ kpàkpɔ̍ kpōá w̄lù
éponge mínā fu̍kó fùú sápʌlʌ̄ sáplā sáplā sàpó pɔ́i̍ fūu᷇ fùu̍ fūū̍_̂
épouse leke ŋwnɔ́ zɔ́kà ŋɔ́nɔ́ lɛ́ŋʌ̍lɛ̍ ŋʷɔl̰ɔ́ nɨ́ɨ̄ŋɔ́nɔ́ sísíŋʷlɔ̄ ɲnɔ̍ kɔ̍ ɲə́nɔ́ ~ ɲɔ́nɔ́ ɲnɔ̰̍
époux ʒa n̍ŋwōtō lu̍wlí lúwɨ̄lī ɲə̀tə̄ nɨ́ɨŋʷádī ɲɪ́tʊ́ tɔ̍ ɲʊ̰̍yʊ̍ kʊ̰̄ā̰ ɲīmìɛ̰̀ kwā̰_̂
escargot kpokpo sɪ̄ɔ̄ sɪ̄ɔ̄ sɪ̄ɔ̄ sɪ̄ɔ̄ sīɔ̄ sʊ̄ʊ́ wo̍dú ha̰̍ḭʊ̰̀ sɔ̰̄ sɔ̰̄ sɔ̰̄
étoile deɲi zɔ̀lʊ̄ zɛ̍rɪ̍ zɛ̀lɪ̄ dɾè lágɔ̀zɔ̀rʊ̄yē drè ya̍hrúyɛ̍ hɔ̍ɔ́wʊ̀jàlɛ̀ ca̰̍ zèɛ̰̍ cʊ́drɛ̀ cʊ̍sɛ̰̍
être debout ɲlúgò ʃɪ́gbʉ̀ nɪ́gbʉ̀nɪ̀ ɲʌ́l̰ʌ́gbɪ̀ ɓàkʊ́ sóglù ɲna̍ gbo̍ ho̍lu̍ ɓlē ɲəńɛ́ti̍ ɲnā̰ī
excrément ɲri ɲnī ɲi̍ni̍ ɲir̰i ɲɨl̰í ɲílí ɲií ɲní ɲl̰ḭ̍ ɲní ɲi̍ni̍ ɲnḭ́
faim ŋwɔ̄mʊ̄ ŋɔ́mʊ́ ŋɔ̍mʊ̍ gbʉ̀gbɪ̄ gbìgbē klēé ka̍nʊ́ ka̍nʊ̰́ mō̰ɛ̰̀nō̰ mō̰ mḛ̍ɛ̰̄
faire ba nʊ̍ nʊ̄ nʊ̄ nʊ̄ nʊ̄ nɪ̄ nu̍ hi̍e̍ré nō̰ nō̰
fatiguer sɪ̍á yɔɾɔ yɔ̄ɾɔ̀ sɪ̍ʌ́ síà sɪ̄à wé re̍re̍ klɪ́wɛ̀lɛ̍ sēa̍ sḛ̄ā̰ sēā
fer legede lētìè lɔ́kwá lēyī lɪ̄tɪ̀ lɛ̄tɪ̄yē lété wɛ́ plɪ́lɛ̍ nḛ̄ɛ̰̀ nɛ̄tɛ̀ nḛ̄ɛ̰̀
fermer gba kpáslɪ̍li̍ klā gbà ɓɨ̄dɨ̄nəə̄kʊ́ tʊ̄ ɓlē kɛ̍ye̍ ma̰̍wò mṵ̍_́ mu̍ mṵ́
feuille tɔ́lpʊ̄ sʊ̀rʊ̄kpʊ̄ kpʊ̍ ɲōkú ɲàkpɔ̄ ɲōkū ha̍u̍ ɲá̰wa̍ pūɔ̄ŋwɔ̰̄_̂ ŋwḛ̄ tūa̍ŋwḛ̄
filet de pêche dada dàdā dɛ̀da̍ dʌ̀dʌ̄ sokūlē dàdā pɛ̍yɛ̍ ɲḭ́ḛ́ tàra̍ sa̍i̍ɛ̄ dàdā níblī sāì
finir ta te ɓɪa̍lɪ̄ ji̍ɓɪ́á ɓɪ̄ɛ̄zɛ̍mʉ̍ ɓɪ̄ʌ̀ ɓīɛ̄zò̰ ɓɪāzɔ̀ wɔwɔ̰̍ wɛ̀rɪ̍ kwɛ̀ɛ̍ gwɛ̄
flèche gbegri jā̰à̰plū gbɪ̍ɔ̍ gbɪ́ɔ́ jɛ̄-ɗì plìlīe prɔ̍ di̍ye̍ prʊ̍ ha̍bɛ̍ jāè sɛ̰́ sḛ̍
foie pri pɔ̄lɛ̄ pʊ́lɛ̄ dɪ́ɾɪ́ dʉ̄kpʌ̄lʌ̄ pɔ̄lɛ̄ pɔ́lʊ́ wlʊ̄ gbʊ̀lɛ̀ pɔ̄ò pɔ̀lʊ̀ pɛ̄ɛ̄ jr̄è
fourmi kucuyi kūkwiè kʊ̀kʊ̄ kʊ̍kùyī kʉ̄kʉ̄ kūkōyē kūkʷō wo̰̍wa̰̍ dɛ̍ nɪ̰̍na̰̍ hu̍lú dɛ̍ ku̍ɛ̄ì kòkwɛ̄ɛ̀ɲ de᷄ē_̂
fourmi-magnan ɲamo ɲɪ́kpʊ́ nɪ́kpʊ́ ɲʉ̄kpʉ́ ɲāfʊ́ pa̍kɔ́ ɲà̰wʊ̍ ŋa̰̍ṵ̍ ɲa̍kūlī ɲá̰ḭ̍
fromager gɔ̄ɔ̄ gbʌ̄dʌ̄ vādā vɪ̄dā jʊ̀ jʊ̀ cʊ̄ jʊ̄ cu᷅
front yɪɓʸe kʊ́tā̰ kʊ́lʊ́kpʉ̀kpā kʊ́lʊ́ kʊ́lʊ́ kʊ́lʊ́ klʊ́dàgblà yi̍gba̍bwɛ́ ye̍ jèɛ̀ ji̍i̍gbàkpā(y)i̍ júāa̍ pɛ́
fruit sūɓō súɓə́ ɓə́ sū-gbə̄ sūɓə̄ sīɓūō yɛ́ɛ́ kúó búɔ ɓu̍(w)o̍ búɔ́
fumée lede zanɪ gbācʊ̄ gbāyɾòkō gbē-yòɾò-kʷə̄ gbʌ̄yʊ̄ɾʊ̄ gbóyóró yáyɔ́ɔ̄ ɲáɲʊ̍ ɲá̰yʊ̰̍ dāo̍ dàyóró dāo̍
funérailles ɓru nʊ́gbʊ̄ lʊ̍gbʊ́ pɪ́pɪ́ nʊ́gbʊ̄ nʊ́gbʊ̄ ɲúgbū númù dúṵ̀ gūdà kwɔ᷅
fusil lazɛ kòsū kòsū yi̍ɾi̍-kòsū kōsu̍ kòsū ɗɓú kòsù kēū_̂
gale klɛ́ kókōyē ŋóɲī hʊ̰́hwɪ̰̍yɛ́ kɪ́ srḛ̄ɛ̰̀ mə̍l̰ɛ̍ snɛ̄ɛ̀_̂
genou kukru kōkòwlū kòkómūlū kòko̍-mɨl̰ī kɨkɨ́ɨ̀gbə̄ kʊ̄kówūlū kōtū kla̍ kùrù kɔ̍ū kódrù kɔ̍ū_̂
glisser dɾā dɾà dɛ̀r̀ɛ́ dɛ̄lɪɔ̄ drɔ̄ dlɔ̄ ŋmlɛ̀ gblɪ̍yɛ̰̍ drɛ̄ɛ̀ drɛ̄zɛ̀ snè_̂
gombo gru nʊ̄gbɔ́ ŋlúŋlā ŋʊ̀l̰ʊ̀-ŋʊ̄l̰ʊ̄ gbʉ̀gbāàyʊ̄ gbə̀gbáā ɲlaɲlɔ tótō gbáyɔ̰̍ gbo̍ɛ̍ trùgbo̍ gbòɛ́
graine súciē je̍í yʊ́ yʊ̄ yɛ́ɛ́ jɔ́ jōɛ̀ dɪ́ jɔ̍
graine de palme gwīyè gwí gɥí gʷīē gūyē wɔ̄cɪ̄ ze̍ wḭ̀yɛ́ɛ́ wɛ̰̄ gwɛ̰̄ gwɛ̄ɛ̰̄ kàòa̍ fɪ̀
gratter kʷrɪ kɔ́lʊ̍ kʷʌ̄sɛ̀ kɔ̄ɔ̀ klɔ̄ɔ̀ ɲnɪ́ɲa̍le̍ ɲɪ̰́r̰a̰̍ kẁlɛ̀ smō̰à̰
griffe ɲnɔ̄kòsū wū-kòsū ŋʷūnūkòsū ylíkésú ɲòɲī kʊ̍ɛ̍lɛ̍ kwḛ̀ḭ̀_̂ kɔ̀ɲì cɛ̀ kwɛ̰̀ḭ̀_̂
guêpe-maçonne gbaka gʊ́pí kɔ̀fʊ̄ kɔ̀fʊ́ po̍po̍ káŋmʊ̍ tàrà mʊ̰̀nʊ̰̍ fɛ̰̄ fɛ̄fɛ̄ fɛ̰̄ fɛ̰̄
guerre ti tʊ̄ tʊ́ tʊ̍ tʊ̄ tʊ́ tʊ́ tʊ̍ tʊ̍ tʊ̄ tʊ̄
hache bagɛ; drɛ dɔ̄ɓɛ́ gbɨ́pa̍ gbɨ́pa̍ lɛ̄tɛ̄ dɔ̀ɓɛ́ dɔ̄mɛ́ dúgbī dúwe̍ do̍ɛ̄ gbékpà gbo᷄ pā
hameçon gregi gwɛ̄ gbɛ̀ gʸɛ̀ gʷɛ̀ gẁɛ̀ gʷɛ̀ɛ́ wèdì wèri̍ kūɛ̰́ gwɛ̀ kw̄ɛ̰́
herbe kɪkɛ pìtí pùtúkō pùtú-kʷə̍ pītí pītí pītí pìtī pìri̍ pēí sūkwi̍ sīí
héritage aja ǹjā kuzɪɾɪlɪ gūgbə́ lɪ́ táā kʊ̍kɔ̍dɛ̍ ku̍tɛ̀rɛ̀ wlíī tīsìèlɪ̀ kɛ̰̍_̀
hier luku cɪ̄pá lègblí lègbɨ̄lé zɪkʌ̄ zəkɨ káàlā tʊ́tʊ́tʊ́ tʊ̍ʊ́tʊ̍ jīé_̍ glāápē kwìíē_̂
hippopotame noɓo ŋígblɪ̄ nɪ́gbùlɪ́ gbàlɛ̄ ɲízo̰ɓlɛ̄_́ viɛ̄ɛ̀ nʊ́ŋmɛ̄ nʊ̰́wɛ̄ nḭ̍mɛ̰̍ ni̍ējì ní ŋwɛ̍
homme (être humain) ɲɔ n̍ crɔ̄ nɪ́kpɛ̄ nɪ̍kpɛ̄ nʉ̄kpɔ̄ ɲɪ̄kpɔ̄ ɲɔ̄ɔ́ tʊ́na̍o̰̍ tɔ̍ɲɔ̰̍ ɲḭ̄ɔ̰̀ ɲūɲɔ̀ ɲīɔ̀_̂
homme (mâle) zɪsɪ ŋwo̍di̍ ɲɪ́ɓɛ̀lʊ̄ ɲɪ̄-ɓɛ̀lʊ̄ ɲʷə̄dī ŋʷádī yʊ̄wlɪ̄ ɲe̍bɛ̍yu̍ ɲɔ̰̍yɔ̍ ɲɔ̰̍ kpāù ɲōkpàsù jú nmɔ̄ù
homonyme jre àtɪ́kpā tʊ̍á tʊ́ʌ̄ tʉ́kpʌ̄ tɔkpā báà tm̍ā
honte zʊ́ zʊ̍ zʉ̀ zʊ̄ʊ́ tʊ̍ɪ̍ tʊ̍ɪ̍ tḛ̄
houe ja kʊ̄kwɔ̀lɛ̄ dàba̍ dàɓa̍ tɔ̀kʌ̄lɛ̄ gɔ̄lɛ̄ tɔ̀ɔ̄klɛ̀ kla̍ klá kpo᷄
huile kpu kpʊ́ kpʉ̍ kpʉ́ kpʉ́ kpɨ́ kpʊ́ ɲná crá cna̍ tɪ́l̰á cna̰̍
igname ʃi ɲɪ̄ tɪ́ tíyē si̍
insulter yra vla̍ sā vʉlɛ̀ vʌ̄lɛ̄ ɓɪ́sɛ̄ v́là tlʊ́ po̍ta̍nɪ́ cára̍ vɛ̀lɛ̀ cre̍e᷇
joue kpàcɔ́ gbʊ̄gbʊ̄ tàkpʊ́ gbʊ̄gbʊ̄ kpācɔ́ kpācʊ́ ɲígà ɲá̰á̰a̍ júākpā_̀ ɓo̍gà bóā_̂
jurer da ta̍ zīrīgò sɔ́lɪ̀ ɓʊ̄sɪ̄ sɔ́lɪ̄ sʊ́ sʊ́ zrɛ̰̀ɛ̰̀_̂ zɛ̀rɛ̀ srɛ̰̀ɛ̰̀
kaolin tɔ̄lɛ́ bʌ̍la̍ bʌ̀lʌ̀ ɓláā blàá ta̍pɛ̀ bʊ̍ɛ̍ yɔ́lʊ́
kola ge gwōlī gʊ̄lɪ̄ gʷʉ̄lɪ̄ gʉlɪ̄ gōle glī(y)ē ta̍re̍ye̍ jèɛ̀_̂ jìè jɛ̀_̂
là-bas yɛ́pɪ̄ māá mɔ́yɪ́ mɔ̀ yókʊ́ dɛ̄mɔ̀ kɛ̍ré mɔ́ó̰ò̰lé de̍ā̰ lélā nɛ̍àdē
lance kpeli ɗí líī di̍
lancer po pa̍ pʌ́ pʌ́ po̍ po̍ vu̍tò
langue (parole) mrɪ wɔ̄lɪ̄ gbʊ gbʊ̍ wālɪ̄ wālɪ́ wɔ̄lɪ́ wḭ̍ wḭ̍ wlū wùɾù wlū
laver ɲrɔ wɔ̍lʊ̄ plɛ̄tɛ̀ wɔ̄lʊ̀ wɔ̄ɔ̀ wɔ̄lʊ̀ wɔ̄lɔ̄ yrà yra̍ wɔ̄ɔ̀ wɔ̄tò wɔ̄ɔ̀
laver (se) le bu̍dō ɓúdò búdò búdò gblá jrē
lièvre kɛndɛɓa kwlɛ̄ kpɔ̀ kpɔ̀ nɛ̀mʊ́ kpɔ̀kpɔ̀nʌ̀mʊ́ nɪ́mlá nɛ́ɛ́ ná̰ gùlɛ̀ɛ̀_̂ nɛ́m gblɛ̀ɛ̀_̂
mâcher ta̍lɪ̄ tálɛ̀ tēlɪ̀ tʌ̄ʌ̀ tə̀lə̀ táā tɛ̍ta̍ di̍ tà_̂
machette zrɔ dɔ̀ànɪ̄ dʊ̀ànʊ̄ dʷànʊ̄ dɔ̀nʊ̄ dʷànʊ̄ plɛ́ tʊ̀ànɔ̰̍ dəmà̰ò̰_̂ dòànō̰ tòàò
maïs dʊdʊ dɪ̀dɪ́ gūgō gùgō dɪ̀dɪ́ dʊ̀dʊ́ jɔ̀jʊ̄ gbòlū gbòsú kpāú gʊ̀ kpōú
maison ju pàlʊ̄ bùdū bùdū ɓùtū ɓùtū wlʊ̄ ka̍yú kóyu̍ gbū_̍ bùdù gbù_́
margouillat atɔkpa kpɔ̄lá gúlɪ́kwá ɓʉ́lí gə̀dɨsáāpʌ́ mákpàlā káɲlʊ̄ʊ́ fákɔ̄ gbu̍lú wɔ̀yɔ̀ kw̄ló glé kwlōó
matin zeyi zʊ̀kpā zɪ́ɾɪ́gʉ̄ zɔ́kpɔ̍ zʉ̄kpɔ̄pí zə̀plɨ́ gējlà ɲnà jrū ḿ̩ ɲò̰la̍ glāépɛ̰̄ dɾùmà klàépɛ̰̄
médicament tɔkɔ tɪ̄tɔ̄ gʷʌ̍zɪ̄ gʷʌ̄sʉ̄ gɔ́zɨ̄ gɔ́zɪ̄ wɛ̄hɪ̀ hʊ̍éī kwɛ̰̄ḭ̀ kōkù kɔ̰̄ṵ̀_̂
mensonge yúó yīō yīō-dɪ̄ yʉɾʊ̄ kplāpklá kpɔ̄kplá hɪ̍ lépo̍po̍ sɪ̄
menton tʊtʊ gbūgbō gbə́pə́ zɔ̄gɔ̀lʊ̄ zɔ̄gɔ̀lʊ́ tātā wṵ́tɔ̍ ta̍gbe̍ hʊ̍ʊ́ ma̰̍cɪ̍ gbēe̍ gbépe̍ gbéɛ̄_̂
mil jo kòkwɛ́ ŋɔ ɲɔ̀ɔ̍ ɲɔ̄ɔ̍ wɪ́ sʊ̀gblà gbu̍yo̍ kḛ̄ḛ̍ kplāā
monter sre gɓɾā gblà gbʌ̀lɛ́ gbʌ̀lʌ̄ gblà gblàá jāja̍ ja̍
mort kwɪ́ tɾɪ̄tɾɪ̄ɛ̄ kʷɪ́ kʷɪ́ kʷɪ́ kʊ̍kwɛ́ wɔ̀ mɛ̰̄ mɛ̰̍mɛ̰̍ mḛ̍ā̰_̍
mortier lo gwòdē dìgbə̄ dìgbə̄ gɨ̀də̄ godə gʷlé tʊ̍wɔ̍ du̍we̍ dòò_̂ dògòklàgbá tòò_̂
mouche dəvre zōkpìyè zákpòī zɛ̍kpɔ̄ zɔ̄kpɪ̀ zálɔ̄lʊ́ zākálɪ́ ta̍hwnà to̍ólo̍ dā̍ŋwa̰̍ dàvli̍ tà̰ḭ̍
moustique cɪcɪ ŋwōmīè kə̀niē kə̀nīē kʉ̀lʉ̀kʌ̀ɗɪʌ̄ ŋə́múyē ɲīɪ́ tàmnɪ̄yɛ́ brɪ́ klēè knɛ̰̍ klḛ̄_̂
mouton canɓɛ ɓláɓlɛ́ ɓla̍blɛ̍ ɓáɓʌ́lɛ́ ɓāɓʌ́lɛ́ ɓáɓlɛ́ ɓáɓlɛ́ bla̍blɛ́ ba̍wlɛ́ bla̍ ɓláɓiɛ́ bla̍e̍
mygale gʌ̄wʌ̄ gʊ̍fa̍ gʌ̄wʌ̄ gáwá wlɔ̍ βlá wɾɔ̄ wlō
natte gbodu gbìtē sɪ̀sɾɛ̀ sɪ̀sɛ̀lɛ́ gbɨ̀tə̄ gbə̀tə́ gbìté crákà; hrɔ̍pá jɛ̀ré srɛ̄_̍ sɛɾɛ̄ɛ́ srɛ̄_̍
nourriture lililū līlì di̍de̍ ŋə̄l̰ḭ lɨ̄lɨ̄lɪ̄ lelilɪ di̍di̍dɛ̍ di̍dɛ̍ dīīdɛ̄ līlīlɛ̀ dīīdɛ᷆
nouvelle dɪ́ dɪ̍ tɪ́tɪ́ dʉ́ dɨ́ tɪ̀ wḭ̍ dēá
nuit dʊdɔ dʊ̄ɓɪ̄ dʊdʊ sa̍bʊ̄ sɔ́bʉ̄ sábʊ̄ dɪ́bɪ̄ tɔ́ tɔ̌ má̰ō̰ mútò ma̰̍ō̰_̂
odeur ŋlɛ ŋlɛ́ ɲʌ̍l̰ɛ̍ ŋʌ̄l̰ɛ̄ ŋə̄lɛ́ nʷɛ́ nʊ́ hìùrù nʊ̰̄ ŋn̄ɛ̰̄ nʊ̍
oiseau kɔsoje līɓlē zɪ̍a̍ zɪ́á nɨ̄mə̄l̰ə̄ nɨ̄mlā nīmlē nʊ̍blɔ́ nʊ̰̍wlɔ́ nɛ̰̄mɛ̰̄_̂ nēkpèɛ̄ nō̰ɛ̰̀_̂
or sika àsɪ̀kɛ̄ lɔrʊ̀ sìkà sìkà sìkà sìkàá gʊ̍lʊ̍ gòlo̍ sa̍o̰̍ sānu̍ sa̰̍ni̍
oublier dɔ prɔ bo̍ dɾʊ́ dʊ̄lʊ̄wʊ́ bɪ̀ drʊ̀ hrìwɔ̰̀ plɔ̍hṵ̀lḛ̀nɪ̍ má̰ḛ̍ mátèɛ́ máɛ̍
pagne cansɪ lōkwī lókwí lēkʷɪ́ lɔ̄kʷɪ̄ lōkʷē lɔ́kʷɪ́ da̍nʊ̍ dánɔ̰̍ ɗīīɗɛ̄_̀ yi̍li̍ɛ̀ tāe̍
palabre di slágbʊ̄ gbʊ́ gbʊ̍ gbɪ́ wālɪ́ cícíé yʊ̄ɛ̍ blíyḭ̍ jɛ̀a̍ gbàá cɛ̀ɛ̄a̍
palissade gbó kʊ̀kwa̍ gbʌ̀tɪ̄ jʌ̄jɪ́ gbɨ̄pāpʊ́ gbó pʊ̀pā sàsɪ̍ glɛ̀è_̂ gbé klɛ̀è_̂
palmier (raphia) drɔ lúlú lu̍lu̍ dúdú lūlu̍ lúlú lu̍lu̍ jépɛ̀ dɔ́ū débɔ̄ dóō_̂
palmier à huile lʊkrɔ gàlʊ́ gàlo̍ gɔ̀lʊ́ gɔ̀lɔ̄ grɔ̀ wɔcla gbʊ́tu̍ jʊ̍ jʊ̄ gàló kàò
pangolin bɛ́ta̍ ʒɛ̀ dʊ̀dʊ̀zʊɛ̀ zéglìgbó hwɛ̀ hʊ̀ɛ̀ nāwɪ̄ɛ̀ ɲɛ̰̄á̰ sòwè_̂
panthère kekre jɪ̄ gbí gbi̍ jɪ̄ jɪ́ ci᷅ ci᷅
papaye bɛfrɛ gbɔ̀flɛ̄ vàjɛ́ vàjɛ̀ mɔ̀fʌ̄lɛ̀-gbə̄ mɔ̀flɛ̍ ɓɔ̀flɛ̄ɛ̀ ku̍póŋàkùwò ṵ̍wʌ̰́kúó và̰bùò vàgìbùwò fɛ̀ ɲɛ̀_̂
papillon zá̰pɛ̄lʊ́ kɔ̀kɔ̀ dáa̍ pɛ́lʊ́ kɔ̀kɔ̀dá bɛ̄lʊ́ pòpò pōwò dʸī lágō flɪ́ kpóú klēɛ̀_̂
“pardonner” va̍ bɛ̀rɪ̍pa̍ ɓībèyɔ̄wʊ̄ ɓīɓiè cʸ̄è ɓīɓīe mátɛ̍ po̍ówḭ̍à̰ ɗī ɓādèɛ́ kḛ᷅
peigne fɛtɛ fláà fla̍ fʌ́lá fʌ̄lʌ́ flá fálá díprɛ̍ hw̰ḭá̰ pa̍o̍ fla̍ flá
pendre gba bɛ̍lɪ̄ bīzà bʉ̄tʉ̄ bēliè búbùo bágbo̍ gbe̍re̍lé be̍ē bézèɛ̄ pēe᷅
penser ɓuɓu gu̍gū ɓʊ́ɓʊ̀ ɓóɓò ɓʊ̄ɓʊ̀ ɓōɓò ɓōɓō na̍lúlɛ̍ hìèlérē pōpòglótī
percer pi fíti̍ tʷʌ́lā fɪ́tɪ́ fítò gblú tʊ̍ hʷle̍ fu̍dòɛ̄ fííɛ̄
piler dru gbu̍tɨ̄ līɓɨ̄ dīɓɨ̄ ɓɨ̄dɨ̄ ɓɨ̄lɨ̄ ɓlī du̍ du̍
pilon putu ɓú wu̍ dìgbə̀-wū kɔ̄ kɔ́ wu̍ hṵ́ du̍we̍ ɗí su̍ sṵ́
piment ʃinje yɪ́ɓɛ̄ yɪ̍bɛ́ yɪ́ɓɛ̍ yɛ́rɛ̀ yɪ́ɓɛ̄ yɪ́ɓɛ̄ pɪ̀à pàɪ̀ bɛ́ē ɓɛ́ɛ̀ bɛ́ɛ̄_̂
pintade kɔnjɛ kpātʊ̄ tígɔ̍ tìgɔ́ kpɔ̄tʊ̄ kpò̰gó kpátʊ́ ŋma̍tu̍ gbórù ɗē lá kògá tūó
pipe ɓo mnámnágwòdē támàsū táa̍dē də́ə̀dé də́ndə̄ dāàdé ta̍mɪ́yà tá̰jà̰ jǹɛ̰_̍ da̍dɛ̀ tbāda̍̄_̂
pirogue gɔ̄lʊ́ gɔ́lʊ́ gɔ́lʊ́ gɔ̄lʊ́ gɔ̀lʊ́ gɔ́lʊ́ tʊ̄ tʊ̄ gō_̍ gɔ̄lo̍ kwɛ̌ɛ́
plaie jɪ́ gbɪ̍a̍ jə̄ jə́ go̍ō ji̍e̍ cūó
pleurer wa ŋʷí kpé ŋʷí wə̀ we̍ vi᷄ vi̍ fɛ̰᷄
plume fɔlʊ nákpʊ́ nɪ́nɔ̀kpʊ̄ nɪ̄kpʊ̄ nʊ̄kpʊ̄ nʊ̄kpʊ̄ nʊ̄kpʊ̄ du̍ró nā̰ṵ̀ nānù nā̰ṵ̀_̂
poisson zɾɛ zɾī zíɓɨ́ zi̍ɓɨ̍ zʉɾɪ̀ zèrè zlìí hnìyɛ̀ hl̰ḛ̀ zmḭ̄ḛ̀ zīmī sm̀īì_̂
poitrine glougbo díné kʉ́klɪ̍ kʉ́kʉ́lɪ́ kʉ̄kʉlɪ́ də̄nə̄ dīgblè hɛ̰̍ hɛ̰̍ ɗo̍ū bɛ́tɛ́ tùū_̂
porte lʊkɔ gbīnē kʊ́lónó gbə̀lé kpūlū kpūlū kplū máju̍ gbō brū kpàna̍ kpāá
porter (tête) tro slʊ̍ sūluə̀ srō sló blé ja̍ ɓlé tēa̍
pou númō ni̍nɛ̍ nɛ́ nʉ́ nɪ́ nwɔ̀ nʊ̰́ɔ̰́ nɪ̍ né ~ nɪ́ ne̍
poule kɔsɔ gʊ̀gɔ̄ŋwnɔ̄ núnú kɔ̀kɔ̍ kɔ̄kʷɛ̄ kɔ̀kʊ̄yō kɔ̄kʷɛ̄ɛ́ ha̍pɛ́ ha̍bɛ̍ gbá zmīī sò̰o̰̍ so̰᷄
promener na te bi̍ bīnìʊ̍ nɪ̰̍rɛ̍ nà̰ nàtī
pus mri mní mɨ́l̰í mɨ́ní mɨ́mlɪ̄ mlí mlí hɪ̀ɔ̀wɔ̀rɔ̀ nmɔ̰̄zà̰ò̰_̂ zóɛ̰́ plṵ̄á̰_̂ní
python boa gbru mnàmnàjli᷅ gbìlì gbɨlì mʌ̀nʌ̀mʌ̀nʌ̀jʉ̀rɪ̀ miàmiàjèrē miàmiàfrè jrì jrɛ̀ ŋmlḭ̀ jìnɛ̀ cnḭ̀ɛ̰̀_̂
raser pri kpla̍ kpálɪ̀ kpʌ̄lɪ̀ túɾù kpālɨ̀ sāvɪ́á gbo̍gblo̍ crɛ̍ wla̍
rat kpólū kpu̍lú kpúlū kpúlū kpólū kplʊ́ʊ̄ tàgbàdù tàwàdu̍ sʊ̰̄_́ je̍ɲwō̰i̍ ke̍o̍
regarder nɪ́mʊ̍ jɪ́lá yɪ̄rɪ̀ gə̄lɛ̀ wōlò dʊ̄dʊ̀ tàlɛ̍ ŋmō̰
rire ɲá ɲɪ̄ɛ̄ ɲɪ̄ʌ̄ ɲīā ɲɪ̄ā ke̍ɛ̄ késɛ̀ ke̍ɛ̄_̍
riz səka sáká sɪ̍ka̍ sɪ́ká sʉ̄kʌ́ sáká sa̍ka̍ gblā kʊwɔ̍ ɗɾóù kɔ̀ɓʊ̀
salive crɪ dàdʊ̄ dɾɛ̀ dɛ̀ɾɛ́ dɾɛ̀ dɔ̀lɛ́ dàdɪ̄ hɪ̰̍yɔ̰̍ tɪ̍ra̍ sə̄ɛ̰̀; tēò̰ dɔ́wrɔ́ tɔ̰̄
saluer po āyi̍kāpá ɓálɪ̀ ɓʌ̄lɪ̀ ɓʌ̄ʌ̀ pāyūó twóka̍ po̍yó gblē je̍
sauter wri bɾū blù bùlú mʉ́ bùlū mʉ́ blù blì plū plḭ̍_̄ bulu̍ plḭ̄_̍
sauterelle apɛtɛ gʌ̀gá kɔ̀kɔ̀nʊ́kpʌ̄ kpákpɛ́ kpáàkpʊ́ kólu̍ gbá wʊ̰̀ kɱā̰ṵ̍ gà̰gà̰ kɱɔ̰̄ ŋẃɔ̄
savoir zi jì sɛ́ yì sɛ̍ yīɓè yi̍ jūò ībò jūò
scorpion titigbo làgɔ̀gbìte̍ làgɔ̀ gbɨ̀té làāgɔ̀ gbɨ̀tē gbúkɛ́ gàyà gàyā gḛ̄á̰ gḛ̄ā̰ gwḛ̍a̰̍ gwḛ̀à̰ kḛ̀á̰ kḛ̄ā̰
secouer vike dɪ̍dɔ̄ zīzà mʉ́ dʊ́dɔ̀ vʊ́kɔ̄ vɔ́gɔ̀ sòkò de̍égēwo̍ zùūà tōtòtī sùūà
semaine ɲāmàcrɪ̄ syɛ́lɪ̍ sɔ́lʉ̀cʉ̄ sɔ́lɛ̄ wúkɪ̄ wége̍ dɔ̍o̍ wɪ́ mɛ̄ɛ̍sɔ̰̄ dɔ̍o̍
semer gu go̍lu̍ gōlū
silure lɔjɔ pɔ́lɛ̄ ne̍í dɛ̀gbʊ̄ dɔ̀gbʊ̄ nɛ̄ hùtɔ̄ gbla̍ gbɔ̀wò dɔ̀ō dɔ̀gbò tɔ̀ò
souris bo nɔ́mɛ́ du̍bà nɛ̍mʊ̍ nɔ̄mɛ́ ɓɪ̀crə̀ nɔ́mɛ́ plɛ̄ plɛ̍ɛ́ bōɛ̰̍ je̍ŋwɔ̰̄i̍ pò̰ɛ̰̀
sueur cansʊ sɾō sʊ́ɾʊ́ ɓu̍ɓu̍ ɓu̍ɓú sōrō ɓúɓú zūā sūa̍
suivre gi̍lɪ̄ bɪ̀námʉ́ gʌ̀nɪ̀ gɪ́ kʊ́ jé kʊ́ jɪ́ kʊ́ kwɛ̀wɔ̰̀ na̰̍árɪ̄ bɪ́
tabac asra díkī zúɾà jɛ̀lɪ̄ dʌ̄mʌ́ díkī dáà pʊ́dɛ̍ pʊ́ tābā_̂ tə́ɓáà tba̍ kà̰_̂
tambour tanku bá̰ā̰ klɪ̀ma̍ kʉ̀lɪ̀ma̍ pʉlɪ̀ bá̰ā̰ plɪ̄ɪ́ to̍kú pló kla̰̍blāì klèma̍ dḭ̄ɛ̰́_̂blāì
taro ɓoɓo bòbā pʉ́tɛ̄ pɪ̍tɛ̄ pɛ̀tɛ̄ kèkéé po̍ówlù ɓɛ́_̀ kōókò kōíkō
termite ɲani āɓɔ̀ɓɔ̄ ŋɔ̍nʊ̍ ŋʷɔ̄l̰ɔ̄ ŋɔ̄nɔ́ ŋɔ́nʊ́ hrɔ́yɛ̍ ɲá̰ kpējɛ̀ ŋwɔ̰̄nɔ̄ blɪ̍
terre lakʊ dʊ̀dʊ̄ dʊ́dʊ̀kpàtā dʊ̄dʊ̄ dʊ̀dʊ̄ dʊ̀dʊ̄ dʊ̀dʊ̄ tʊ̀tʊ̀ klɔ́ mɛ̰̄ ɓlʊ́kpà mɛ̰̄
têter ɲe̍ā ɲɛ̍ ɲɛ́ ɲɪ́ʌ̄ ɲɛ́ ɲɪ́á ɲá ɲá̰ ɲa̰̍ ɲá ɲa̍
tirer (vers) jɾi̍ ~ jri̍ tɪ̍tɾɪ́ jīɾi ~ jiɾi jri jrɨ̄ jrī ~ jri jrì lé jri̍lé ɗū jīrī crīr̄a̍ ~ crḭḭa̍
tomber kpa te ɓli̍ ɓlí ɓɨ̄lī ɓɨ̄ɗɨ̄ zɔ̀ ɓlɨ̄ zò̰ ɓlí zɔ̀ bi̍ hwlɔ̰̀ be̍hɔ̰̍ gə́gàtī blu̍
tortue (terre) kʷrɔ kwlá_̍ kʊla kɔ́lɔ̄ kʷʌ́lʌ̄ kɔ́lā kɔ́lā kwla̍ kʷla̍ kwla̍ kw̍la̍ kwlá
tousser kʊkɔ kɔ́lʊ̍ kɔ́sɛ̀ kʷʌ̄sɛ̀ kʊ̄kɔ̀ kɔ̄lɨ̀ kɔ̄tɔ̀ klɔ̀hɔ̰̀ kʷlɪ̍yɛ̰̍ kōōɛ̄ kōkwɛ̀ kōōɛ̀
travail trɔ lōɓòlī lúɓó dīɓō nɔ̄nʊ̄ lōɓē nɔ̄nʊ̄ kòwà̰ kʊ̰̀à̰ dbō lə̄ɓʊ̄ dbō
trou ɓúkū dʊ̀ ɓʊ́-kʷa̍ búkʷə̄ sɔ́kw̄ā ɓúkʷō hwɔ́ béso̍ bíé ɓi̍e̍ bíé
uriner dɔ̄ dɔ̀ɔ̄ dɔ̄ɔ̀ dɔ̄ɔ̀ dɔ̄ɔ̀ dɔ̄ɔ̀ le̍ lɔ̍ dɔ̀_̂ dɔ̀ tɔ̀_̂
van bʊ̄tɛ́ bɪ̀tɛ́ bʉtɛ́ bɨ̄tɛ́ bɪ̄tɛ́ ŋmàhɛ̰̄ gba̍hɪ̰́ɛ̰́ da̍ā nēkpɛ̍ da̍ā_̂
vent fofu pūpūlú ɲɔ́mʊ́ vúū vʊ̄vɔ̍lʊ̍ vʊ̀vʊ̄ vʊ̀vɔ̀lʊ̄ pe̍pe̍ hʊ̰̍lɛ̰̍ pɔ̄o̍ pòpɔ́ pōɔ̍
ver sāmna᷅bòlū sɾóblù sēlē bùlú sʉ̀mābūlū zàmàblʊ̀ʊ́ gbàlʊ̍ hʊ̰̍lʊ̰́ ɓla̍ jōɛ̀ sɔ̀kpʊ́ sɛ̰̄ɔ̰̍
verser ke te kɔ́so̍ sɾu yɛ pʌ̍lɪ̍ mʌ̀ kɔ́sɔ̄ jḛ̄sa̍ kɔ́sɔ̄ sá po̍lé wláò ŋmɪ̰̄ cnḭ́ḭ̄
village srɪ gbə̍ gɔ̀lɔ̀ ɓlʉ̀də́ jɔ́ sɔ́ gwlɔ̀ gɔlɔ̀ kwlɔ̀_̂
voir lɪ́ yɪ́ɾɪ̀ yɪ́ yɪ́ɾɪ́ mʉ́ ɲí sá yɛ́ jée̍ je̍ je̍
voler (objet) yre ɣɾi̍ wi̍ɣlí yɨ̍li̍ yi̍ ɣɨ́lī ɣɨ́lɨ̰́ɨ̰́ ɣlíì yri jré jrí yi̍ɾi̍ jrí
voler (oiseau) tu bɾū blù bùlú bùlū ɓlɨ̀ ɓlìí wā̰ hʷlú w̰a̰̍ā̰ bu̍ɾu̍ ŋwa̰̍
vouloir jɪ̍ɓa̍ yɪ́ɓʌ́ yɛ́ɾʌ́ ŋólù ylá hwà hʊ̀ɛ̀o̍ tbā í yébà ínē

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. Lynell Marchese, Atlas linguistique kru, Agence de coopération culturelle et technique, Université d'Abidjan, 1984 (3e éd.), 424 p.

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]